Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2016-108

ZK-05-2016-108.doc  ZK-05-2016-108pr01.doc  ZK-05-2016-108pr02.doc  ZK-05-2016-108pr03.doc
Číslo materiálu108
Číslo jednacíZK-05-2016-108
NázevPředběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Zpracoval Z. Vondráková, T. Čihák
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvu kraje je předkládán ke vzetí na vědomí předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace včetně schválení závazku jeho předfinancování.
Projektový záměr je připravován do společného projektu šesti partnerů, který bude pod názvem Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel ( Verbesserung des Zutritts und der Bewerbung der Kulturerbe in Regionen Südböhmen-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel ) předložen do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020.
Cílem projektu je zhodnocení kulturního dědictví společných turistických regionů Jižní Čechy/Šumava-Mühlviertel, Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel udržitelným způsobem - lépe chráněné, zachované a zpřístupněné přírodní a kulturní dědictví (památky), společné strategické přístupy k ochraně, rozvoji a propagaci dědictví a zlepšený potenciál pro soft (měkkou) turistiku, která je postavena na šetrném a udržitelném zhodnocení kulturního a přírodního dědictví. Vedoucím partnerem (leadrem) projektu bude Jihočeská Silva Nortica, dalšími projektovými partnery kromě Vysočina Tourism, příspěvkové organizace jsou: Destination Waldviertel GmbH, Jihočeská centrála cestovního ruchu, p.o., Národní památkový ústav a Mühlviertel Marken GmbH.
Celkový předpokládaný rozpočet projektu je ve výši cca 30,7 mil. Kč. Část připadající na realizaci projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace je 5 818 230 Kč, viz materiál ZK-05-2016-108, př. 1 a ZK-05-2016-108, př. 2, z toho spoluúčast Vysočina Tourism, příspěvkové organizace činí 10 % (tj. 581 823 Kč), ERDF se na celkové částce podílí 85 % (tj. 4 945 495,50 Kč) a zbývajících 5 % (tj. 290 911,50 Kč) je hrazeno ze státního rozpočtu.
V případě schválení připravovaného projektu a jeho následné realizace bude nutné projekt Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel příspěvkové organizace Vysočina Tourism předfinancovat z rozpočtu kraje formou zápůjčky.
Vzhledem k časovým nárokům na přípravu projektového záměru a nutnosti zajištění koordinace všech šesti partnerů nebylo možné předložit materiál orgánům kraje v dřívějším termínu. Projekt je připravován k předložení v termínu do 22. 9. 2016 tak, aby mohl být projednán na následujícím monitorovacím výboru programu v lednu 2017.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu a schválit závazek kraje na zabezpečení financování projektu.
Projektový záměr odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace a veřejné prostředky na zajištění aktivit projektu budou vynakládány efektivně. Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním podobných akcí a aktivit.
Projekt je v souladu s Dohodou o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina a v souladu s Pracovním programem pro roky 2014-2017. Realizací dojde z velké části k naplnění závazků stanovených v Pracovním programu pro roky 2014-2017 v oblasti 6 Turistický ruch.
StanoviskaGrémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Ekonomický odbor: Závazek kraje ve výši 5 818 230 Kč na předfinancování projektu bude třeba řešit zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, případně cizími zdroji.

Odbor regionálního rozvoje: Projekt svými aktivitami odpovídá zaměření programu INTERREG V-A AT-CZ v prioritní ose 2/6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. ORR nemá připomínky k navrženému usnesení.

Odbor sekretariátu hejtmana vnímá aktivity v oblasti zhodnocení kulturního dědictví a z toho plynoucí podpora cestovního ruchu za velmi důležité pro rozvoj zahraničních vztahů. Konkrétní projekty s partnery výše uvedeného Pracovního programu smlouvy o spolupráci mezi Dolním Rakouskem, Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina jsou velkou příležitostí rozvoje spolupráce partnerských regionů s přínosem pro širokou veřejnost.

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina doporučuje k realizaci projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace jako vhodné navázání na projekty realizované v oblasti cestovního ruchu v předchozích letech. Aktivity projektu svým charakterem rozvíjejí spolupráci v oblasti cestovního ruchu s dlouholetými partnery. Přeshraniční spolupráce a vzájemná propagace společných aktivit bude znamenat další rozvoj pro oblast cestovního ruchu.

Rada Kraje Vysočina materiál na svém zasedání dne 30. 8. 2016 projednala a usnesením č. 1572/27/2016/RK schválila předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektovém záměru a schválit závazek kraje na předfinancování projektů a krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2016-108, př. 1 a ZK-05-2016-108, př. 2;
schvaluje
závazek kraje na:
* předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel do výše 5 818 230 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
* krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel , tj. max. do výše 581 823 Kč z rozpočtu kraje.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz