Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2016-100

ZK-05-2016-100.doc  ZK-05-2016-100pr01.doc  ZK-05-2016-100pr02.doc  ZK-05-2016-100pr03.doc  ZK-05-2016-100pr04.doc  ZK-05-2016-100pr05.doc  ZK-05-2016-100pr06.doc
Číslo materiálu100
Číslo jednacíZK-05-2016-100
NázevProjekt Centrum tradiční lidové kultury
Zpracoval R. Bendová, I. Schallnerová, J. Krejčí
Předkládá M. Kružíková, L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení projektového záměru Centrum tradiční lidové kultury připravovaného do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro programové období 2014-2020.
Rada kraje na svém zasedání dne 25. 7. 2016 usnesením č. 1354/24/2016/RK schválila záměr rekonstrukce objektu na Cyrilometodějské ulici 4/48, Třebíč svěřeného do hospodaření Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro účely vytvoření Centra tradiční lidové kultury a uložila odboru majetkovému ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu zajistit zpracování stavebního záměru a předložit jej radě kraje k projednání, a dále uložila odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s muzeem prověřit možnosti získání externích finančních zdrojů na realizaci tohoto záměru.
V souladu s výše uvedeným usnesením odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu prověřil možnosti využití finančních prostředků z fondů EU s tím, že projektový záměr uvedený v materiálu ZK-05-2016-100, př. 1 lze za předpokladu navazující realizace tzv. měkkých aktivit projektu, které by byly zajišťovány muzeem, viz materiál
ZK-05-2016-100, př. 2, a získání vhodných projektových partnerů předložit do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika, investiční priorita 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.
Vzhledem k tomu, že součástí projektového záměru Kraje Vysočina je rekonstrukce objektu a příprava nezbytných podkladů k projektové žádosti trvá minimálně 1/2 roku, je nutné pro předložení projektové žádosti do zmíněného programu v březnu 2017 zahájit projektovou přípravu akce.
Zároveň s přípravou projektu pro stavební povolení budou probíhat intenzivní jednání s potenciálními projektovými partnery z Jihočeského kraje, Dolního Rakouska a Horního Rakouska ohledně vyspecifikování a konkretizace měkkých aktivit s přeshraničním dopadem. Vybavení objektu a měkké aktivity zajistí z pozice projektového partnera Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace.
V souladu s usnesením č. 1354/24/2016/RK byl zpracován stavební záměr, jehož cílem je rekonstrukce objektu bývalé zemědělské usedlosti na Cyrilometodějské ulici 4/48 v Třebíči pro účely vytvoření Centra tradiční lidové kultury. Stavební záměr zpracovaný dle studie a propočtu firmy ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r. o. z roku 2016 je uveden v materiálu
ZK-05-2016-100, př. 3.
Tato studie vychází ze starší studie využitelnosti objektu z roku 2009 autorky Ing. arch. Macholánové a je předkládána zastupitelstvu kraje v materiálech ZK-05-2016-100, př. 4 a ZK-05-2016-100, př. 5.
Předpokládané náklady na stavební část projektu včetně projektové dokumentace jsou cca 13 000 000 Kč (z toho cca 240 000 Kč budou nezpůsobilé výdaje projektu). Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %) v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika a ze Státního rozpočtu ČR (5 %) je stanovena celkem na 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odbor majetkový navrhují zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Centrum tradiční lidové kultury s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb.
StanoviskaRada kraje: Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 30. 8. 2016 materiál projednala a usnesením č. 1570/27/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit navrhované usnesení ( Rada kraje schvaluje záměr projektu Centrum tradiční lidové kultury dle materiálu RK-27-2016-38, př. 1; stavební záměr uvedený v materiálu RK-27-2016-38, př. 3; ukládá odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem majetkovým v případě schválení finančních prostředků na přípravu projektu zastupitelstvem kraje připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení radě kraje; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Centrum tradiční lidové kultury s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb. ).

Odbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2017 - 2019. Dle projektové fiše by měl být rozpočet projektu ve výši cca 13 mil. Kč, z toho samotné spolufinancování kraje cca 1 516 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje: Aktivity projektového záměru jsou v souladu se zaměřením prioritní osy 2/6c programu INTERREG V-A AT-CZ. Některé aktivity zmíněné v příloze 2 materiálu týkající se etnografie je nutné ze strany Muzea Vysočiny Třebíč koordinovat s projektem I-CULT, který se touto oblastí bude také zabývat.

Grémium ředitele: Souhlasí s předloženým materiálem.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Centrum tradiční lidové kultury s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb.
Odpovědnost OKPPCR, OM
Termín 22. 3. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz