Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2010, které se bude konat dne 21.09.2010 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2010
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
6. Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
7. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
8. Návrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
9. Projekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
10. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - projektová žádost
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009
12. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku
13. Projekt eCitizen II - dohoda o partnerství
14. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina
15. Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
16. Předložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
18. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19. Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
20. Darování pozemku v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec
21. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
22. Darování pozemků v k. ú. a obci Březské
23. Darování pozemků v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje
24. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice
25. Darování pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
26. Darování pozemku v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
27. Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Lesonice
28. Darování pozemků v k. ú. Podkláštěří, v k. ú. Týn u Třebíče a v k. ú. Třebíč a obci Třebíč
29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budišov
30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Knínice
32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dědice
33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Havlíčkův Brod
35. Koupě pozemku v k. ú. Horní Bory a obci Bory
36. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
37. Koupě pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
38. Koupě pozemku v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
39. Prodej pozemku v k. ú. Nemojov a obci Pelhřimov
40. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
41. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
42. Prodej pozemků v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
43. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bransouze
44. Vzájemný prodej pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
45. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Habry
46. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
47. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
48. Změna hospodaření se svěřeným majetkem kraje v k.ú. Humpolec
49. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci I
50. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci II
51. Předání pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod
52. Nevyužití předkupního práva k pozemku v k.ú. Telč
53. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
54. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Senožaty
55. Majetkoprávní vypořádání pozemku po ukončení stavby II/360 Oslavička-obchvat, 1. stavba
56. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
57. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
58. Majetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
59. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 Štěpánovice - Vacenovice
60. Majetkoprávní vypořádání části silnice II/150 a pozemků po ukončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
61. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat spolu s vypořádáním pozemků pod původní silnicí II/353 v městysu Bohdalov a se změnami v uspořádání silniční sítě
62. Majetkoprávní příprava II/353 D1 - Rytířsko - Jamné a vypořádání pozemků a stavby původní silnice po ukončení stavby obchvatu
63. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření
64. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace a agendy cestovního ruchu z ORR na OKPP
65. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
66. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
67. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
68. Porta culturae - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
69. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010
73. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 6. 2010
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010
75. Zrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
76. Změny ve zřizovací listině
77. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
78. Změna usnesení zastupitelstva kraje
79. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
80. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
81. Návrh partnerství v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory
82. Poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny pro duševní zdraví 2010
84. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
85. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
86. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
87. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
88. Půjčky příspěvkových organizací kraje Vysočina na předfinancování projektů
89. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
90. Projekt Snižování energetické náročnosti - změna termínu podání projektu
91. Porušení rozpočtové kázně příjemce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav
92. Porušení rozpočtové kázně příjemce Střední škola technická Žďár nad Sázavou
93. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
94. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
95. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
96. Projekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
97. Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o. p. s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
98. Výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina
99. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - změny ve Smlouvách o realizaci grantového projektu
100. Poskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
101. Profil kraje Vysočina - září 2010
102. Závěry Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura
103. Odvolání a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
104. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz