Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-97

ZK-05-2010-97.doc
Číslo materiálu97
Číslo jednacíZK-05-2010-97
NázevPorušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o. p. s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Zpracoval A. Zítková
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuPři administrativní kontrole monitorovací zprávy a žádosti o platbu č. 1/2010 grantového projektu realizovaného příjemcem Chaloupky, o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání (dále také příjemce ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání byla zjištěna nesrovnalost ve výši 203 858 Kč.
Nesrovnalost vznikla nedodržením podmínek Smlouvy o realizaci grantového projektu, což je současně porušením rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon č. 250/2000 Sb. ). Dne 16. 8. 2010 byl příjemci podpory vystaven platební výměr za porušení rozpočtové kázně ve výši 203 858 Kč. Popis porušení podmínek smlouvy je součástí materiálu
ZK-05-2010-97, př. 2.
Příjemce v souladu s § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. požádal o prominutí odvodu do rozpočtu kraje. Žádost o prominutí odvodu je součástí materiálu ZK-05-2010-97, př. 2.
Návrh řešení Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se právnická osoba dopustí porušení rozpočtové kázně, jestliže použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu poskytovatele, v rozporu se zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, nebo poruší-li podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty (popis porušení smlouvy je obsahem materiálů ZK-05-2010-97, př. 1). Krajský úřad v takovém případě uloží příjemci, který se tohoto porušení kázně dopustil, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pochybení, které nemá za následek ukončení realizace projektu, případně neplnění stanovených cílů projektu, a jelikož je příjemce v případě neoprávněného použití povinen bezodkladně vrátit prostředky dotčené porušením rozpočtové kázně zpět na projektový účet, ze kterého byly výdaje prvotně uhrazeny, což příjemce učinil, doporučuje Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 1355/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 Zastupitelstvu kraje Vysočina přihlédnout k těmto skutečnostem a prominout příjemci povinnost odvodu do rozpočtu kraje.

Dle ustanovení § 36 písm. e) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 200 000 Kč.
StanoviskaUsnesením č. 1355/28/2010/RK Rada kraje Vysočina doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina
* povolit úlevu ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-26, př. 9 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-28-2010-26, př. 6 ve výši 203 858 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
* uložit ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 203 858 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úlevu z povinnosti odvodu dle materiálu
ZK-05-2010-97, př. 1 na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2010-97, př. 2 ve výši 203 858 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 203 858 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 30. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz