Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-94

ZK-05-2010-94.doc  ZK-05-2010-94pr01.pdf  ZK-05-2010-94pr02.pdf  ZK-05-2010-94pr03.doc
Číslo materiálu94
Číslo jednacíZK-05-2010-94
NázevVýsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval J. Zikánová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuMateriál shrnuje výsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 16. 2. 2010 usnesením 0249/06/2010/RK vyhlásila 3. výzvu předkladatelům grantových projektů do globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina (Rada kraje vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-06-2010-36, př. 1; oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-06-2010-36, př. 2; oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu RK-06-2010-36, př. 3; s účinností od 24. 2. 2010).
Žádosti o finanční podporu bylo možno předkládat od 12. 4. do 23. 4. 2010. Pro třetí výzvu bylo alokováno 29 666 574,61 Kč. Zprostředkující subjekt (Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina) přijal celkem 15 žádostí o finanční podporu (dále grantový projekt ). Zprostředkující subjekt poté provedl hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti grantových projektů - při této kontrole 6 grantových projektů nevyhovělo kritériím přijatelnosti (Zápis z hodnocení formálního a přijatelnosti tvoří materiál ZK-05-2010-94, př. 1).
V termínu od 4. 5. do 26. 7. 2010 proběhlo věcné hodnocení grantových projektů individuálními hodnotiteli vybranými z Centrální databáze hodnotitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnotitelé přidělili body jednotlivým grantovým projektům dle předem stanovených kritérií. Na základě výsledků věcného hodnocení provedeného hodnotiteli nedosáhly 3 grantové projekty hranice 65 bodů, tj. minimální bodové hranice pro možnost doporučení grantových projektů k financování. Dne 27. 8. 2010 se uskutečnilo jednání Výběrové komise (Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 23. 7. 2009 usnesením č. 1108/24/2009/RK jmenovala 11 členů Výběrové komise včetně předsedy, 2 místopředsedů a 11 náhradníků), která dle dokumentace globálního grantu doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina grantové projekty ke schválení, grantové projekty k zařazení do zásobníku projektů a grantové projekty, které nebudou podpořeny. Seznamy grantových projektů, vytvořené na základě jednání Výběrové komise, jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2010-94, př. 3. Zápis z jednání Výběrové komise tvoří materiál ZK-05-2010-94, př. 2.
Návrh řešení V souladu s platnou Směrnicí Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (schválená Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 15. 12. 2009 usnesením 0547/07/2009/ZK, formální změny schválené Radou kraje Vysočina dne 2. 3. 2010 usnesením č. 0279/07/2010/RK, 6. 4. 2010 usnesením č. 0521/11/2010/RK a dne 20. 4. 2010 usnesením č. 0585/12/2010/RK) a na základě výsledků jednání Výběrové komise navrhuje Rada kraje Vysočina Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit:
- Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3;
- Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3;
- poskytnutí podpory na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3;
- uzavření smluv o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3.
StanoviskaRada kraje Vysočina na svém jednání dne 7. 9. 2010 usnesením č. 1361/28/2010/RK doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina:
* schválit
- Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-28-2010-32, př. 3;
- Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu RK-28-2010-32, př. 3;
* rozhodnout
- poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-28-2010-32, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-28-2010-32, př. 3;
- uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu RK-28-2010-32, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu
ZK-05-2010-94, př. 3;
* Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3;
rozhoduje
* poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3;
* uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli grantových projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-05-2010-94, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz