Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-92

ZK-05-2010-92.doc
Číslo materiálu92
Číslo jednacíZK-05-2010-92
NázevPorušení rozpočtové kázně příjemce Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Zpracoval A. Zítková
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuPři veřejnosprávní kontrole na místě u příjemce Střední školy technické Žďár nad Sázavou (dále také příjemce ) uskutečněné dne 28. 7. 2010, bylo zjištěno nedodržení podmínek Smlouvy o realizaci grantového projektu, které je současně porušením rozpočtové kázně dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále také zákon č. 250/2000 Sb. ).
Popis porušení podmínek smlouvy je součástí platebního výměru dle materiálu
ZK-05-2010-92, př. 1. Příjemce v souladu s § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. požádal o prominutí odvodu do rozpočtu zřizovatele. Žádost o prominutí odvodu je součástí materiálu ZK-05-2010-92, př. 2.
Návrh řešení Dle ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se příspěvková organizace dopustí porušení rozpočtové kázně, jestliže použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se stanoveným účelem (popis porušení smlouvy je obsahem materiálu ZK-05-2010-92, př. 1). Zřizovatel v takovém případě uloží příspěvkové organizaci, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků. Rada kraje Vysočina uložila dne 31. 8. 2010 svým usnesením č. 1323/27/2010/RK příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 247 873 Kč. Příspěvková organizace musí uložený odvod odvést do rozpočtu zřizovatele ve stanovené lhůtě.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pochybení, které nemá za následek ukončení realizace projektu, případně neplnění stanovených cílů projektu, a jelikož je příjemce v případě neoprávněného použití povinen bezodkladně vrátit prostředky dotčené porušením rozpočtové kázně zpět na projektový účet, ze kterého byly výdaje prvotně uhrazeny, což příjemce učinil, doporučuje Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 1323/27/2010/RK Zastupitelstvu kraje Vysočina přihlédnout k těmto skutečnostem a prominout příjemci povinnost odvodu do rozpočtu zřizovatele.

Dle ustanovení § 36 písm. e) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 200 000 Kč.
StanoviskaUsnesením č. 1323/27/2010/RK Rada kraje Vysočina doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina
* povolit úlevu ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-70, př. 2 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-27-2010-70, př. 1 ve výši 247 873 Kč organizaci Střední škole technické Žďár nad Sázavou, se sídle Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00226106;
* uložit ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Střední školu technickou Žďár nad Sázavou, se sídle Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00226106, ve výši 247 873 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úlevu z povinnosti odvodu dle materiálu
ZK-05-2010-92, př. 1 na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2010-92, př. 2 ve výši 247 873 Kč organizaci Střední škola technická Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00226106;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Střední školou technickou Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00226106, ve výši 247 873 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 31. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz