Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-89

ZK-05-2010-89.doc  ZK-05-2010-89pr01.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíZK-05-2010-89
NázevGlobální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval J. Zikánová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje Zastupitelstvo kraje Vysočina o přípravě globálních grantů kraje Vysočina pro období 2011 - 2015 v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 11. 2007 usnesením č. 1575/33/2007/RK schválila Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen Dohoda ). V Dohodě jsou upraveny podmínky realizace OP VK v kraji Vysočina pro programové období 2007 - 2013 prostřednictvím globálních grantů v následujících oblastech podpory:
- 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání;
- 1.2 Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení;
- 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 28. 1. 2008 usnesením č. 0134/04/2008/RK schválila žádosti globálních grantů pro první část programového období (globální granty budou ukončeny 30. 6. 2012) v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK. Rada kraje Vysočina dále na svém jednání dne 3. 2. 2009 usnesením č. 0158/05/2009/RK schválila žádost globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK, a to na celé programové období. Všechny žádosti byly posléze schváleny Řídícím orgánem OP VK, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ). Dosavadní realizaci globálních grantů shrnuje následující tabulka:
Oblast podpory Alokace na globální grant (v Kč) Pořadí výzvy Alokace na výzvu (v Kč) Počet předložených projektů a požadované výdaje
(v Kč) Počet uzavřených smluv o realizaci grantových projektů včetně celkových výdajů (v Kč) 1.1 213 569 916 01 100 000 000,00 90 635 084 077,77 23 76 125 614,49 02 93 875 000,00 89 431 452 271,11 23 102 983 091,89 03 34 461 209,62 63 176 229 721,04 dosud nerelevantní 1.2 77 661 788 01 36 000 000,00 20 101 155 869,05 4 21 535 614,08 02 44 500 000,00 18 62 444 990,75 9 26 459 599,31 03 29 666 574,61 15 48 976 471,44 dosud nerelevantní 1.3 97 077 234 01 45 000 000,00 30 150 368 750,79 3 8 402 682,00 02 71 500 000,00 30 126 908 039,72 13 50 046 771,06 03 38 627 780,94 28 79 320 772,46 dosud nerelevantní 3.2 155 683 580 01 70 000 000,00 35 138 184 548,69 16 54 705 734,08 02 50 000 000,00 33 119 695 108,60 dosud nerelevantní
V oblasti podpory 1.1 je 3. výzva výzvou poslední v rámci daného globálního grantu a do 30. 6. 2012 bude probíhat realizace podpořených grantových projektů. V oblasti podpory 1.2 a 1.3 bude vyhlášena ještě 4. výzva. V oblasti podpory 3.2 budou vyhlášeny ještě minimálně 3 výzvy. Globální granty jsou financovány z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu České republiky (15 %), krajský podíl je tudíž nulový.

Dne 16. 6. 2010 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) jakožto Řídící orgán OP VK výzvu krajům ČR k předložení žádostí globálních grantů z OP VK, a to v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání. Žádosti lze předkládat od 11. 10. do 15. 10. 2010. Předložené žádosti budou Řídícím orgánem posouzeny a na základě schválených žádostí globálních grantů bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace kraji za účelem realizace globálních grantů. Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK za kraj Vysočina, zpracovává návrhy žádostí globálních grantů OP VK tak, aby žádosti byly předloženy Radě kraje Vysočina ke schválení a následně zaslány MŠMT. Globální granty pro druhou část programového období (globální granty budou ukončeny 30. 6. 2015) jsou připravovány v následujících oblastech podpory:
- 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání - alokace: 116 013 300,00 Kč;
- 1.2 Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - alokace: 42 186 675,00 Kč;
- 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - alokace: 52 733 325,00 Kč.
Schválení globálních grantů MŠMT se předpokládá v lednu 2011, první výzvy budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí roku 2011, celkem se předpokládá vyhlášení minimálně 3 výzev v každém globálním grantu. Globální granty budou financovány z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu České republiky (15 %), krajský podíl bude nulový. Bližší informace k připravovaným globálním grantům jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2010-89, př. 1.
Návrh řešení Rada kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o přípravě globálních grantů pro druhou část programovacího období v Prioritní ose 1 OP VK.
StanoviskaRada kraje Vysočina na svém jednání č. 27/2010 dne 31. 8. 2010 doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina usnesením č. 1319/27/2010/RK vzít na vědomí informaci o přípravě globálních grantů pro druhou část programového období v Prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě globálních grantů pro druhou část programového období v Prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Odpovědnost ORR
Termín 21. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz