Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-88

ZK-05-2010-88.doc  ZK-05-2010-88pr01.xls  ZK-05-2010-88pr02.pdf  ZK-05-2010-88pr03.pdf  ZK-05-2010-88pr04.pdf  ZK-05-2010-88pr05.pdf  ZK-05-2010-88pr06.pdf  ZK-05-2010-88pr07.pdf  ZK-05-2010-88pr08.pdf  ZK-05-2010-88pr09.pdf
Číslo materiálu88
Číslo jednacíZK-05-2010-88
NázevPůjčky příspěvkových organizací kraje Vysočina na předfinancování projektů
Zpracoval B. Šprynarová, P. Tlustoš
Předkládá M. Hyský, V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení postupu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen zřizovatel ) při vrácení půjček určených k předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Příspěvkové organizace uvedené v materiálu ZK-05-2010-88, př. 1 obdržely od zřizovatele půjčky na základě smluv o půjčce, jež jsou obsahem materiálu ZK-05-2010-88, př. 2, ZK-05-2010-88, př. 3, ZK-05-2010-88, př. 4, ZK-05-2010-88, př. 5, ZK-05-2010-88, př. 6, ZK-05-2010-88, př. 7, ZK-05-2010-88, př. 8 a ZK-05-2010-88, př. 9 na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU ve výši uvedené v materiálu ZK-05-2010-88, př. 1. V této výši jsou příspěvkové organizace povinny poskytnuté prostředky zřizovateli vrátit v termínu uvedeném v materiálu ZK-05-2010-88, př. 1. Při splácení těchto půjček příspěvkové organizace musejí tedy vrátit nejen prostředky, které obdržely od poskytovatele podpory formou dotace (uznatelné náklady projektu), ale rovněž prostředky odpovídající vlastnímu podílu financování u jednotlivých realizovaných projektů (spolufinancování projektu). Příspěvkové organizace však s touto finanční spoluúčastí ve svých rozpočtech nedisponují.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ), Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen OKPP ) a Odbor školství, mládeže a sportu (dále jen OSMS ) navrhují Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit následující postup příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina při vracení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU a to: v období po ukončení realizace příslušného projektu (i finančního uzavření projektu) a termínem určeným k vrácením 100 % půjčky připravit ve spolupráci s gesčním odborem materiál do příslušného orgánu zřizovatele, který bude řešit schválení rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných výdajů daného projektu (tj. spolufinancování projektu, nejsou zahrnuty neuznatelné náklady projektu). Neuznatelné náklady projektu budou řešeny samostatně.
StanoviskaEkonomický odbor k materiálu nemá připomínky. Návrh upravuje postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných krajem u projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, které byly v minulosti předfinancovány prostřednictvím půjček z rozpočtu kraje.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k předkládanému materiálu připomínky.

Odbor školství, mládeže a sportu nemá k materiálu připomínky a s navrženým postupem souhlasí. Ve vztahu k projektu Vysočiny Education jsme takto hodlali postupovat. V materiálu s rozpočtovým opatřením budeme ještě dle aktuální finanční situace Vysočiny Education zvažovat termín poskytnutí dotace na pokrytí spolufinancování. Bude-li to možné, navrhneme termín až po vrácení půjčky (minimalizace zatížení rozpočtu kraje).

Usnesením č. 1313/27/2010/RK ze dne 31. 8. 2010 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
postup finančního zajištění příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedeného v materiálu ZK-05-2010-88 při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele.
Odpovědnost ORR, OKPP, OŠMS, OE
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz