Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-87

ZK-05-2010-87.doc  ZK-05-2010-87pr01.xls  ZK-05-2010-87pr02.xls
Číslo materiálu87
Číslo jednacíZK-05-2010-87
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
Zpracoval P. Bureš
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období
2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06 (dále jen Zásady ). Tyto Zásady byly notifikovány Evropskou komisí a připomínky byly zapracovány do Dodatku č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0053/01/2007/ZK, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2007 usnesením č. 0505/07/2007/ZK s účinností dnem 1. 1. 2008 a upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 23. 3. 2010 usnesením č. 0118/02/2010/ZK s účinností dnem 23. 3. 2010. Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3.
Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu ZK-05-2010-87, př. 1 a v materiálu
ZK-05-2010-87, př. 2.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, k rozhodnutí Zastupitelstvu kraje Vysočina podle materiálu ZK-05-2010-87, př. 1 a materiálu ZK-05-2010-87, př. 2.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádostí Oznámením o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1140/24/2010/RK ze dne 27. 7. 2010 a usnesením č. 1387/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období
2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu ZK-05-2010-87, př. 1a dle materiálu ZK-05-2010-87, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 byla v kapitole Zemědělství na poskytování příspěvků na hospodaření v lesích schválena částka 22 500 tis. Kč. Usnesením orgánů kraje byla do dnešního dne schválena a proplacena částka 14 316 tis. Kč, zbývá tedy k rozdělení 8 184 tis. Kč.
Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu ZK-05-2010-87, př. 1 ve výši 4 293 tis. Kč a dle materiálu ZK-05-2010-87, př. 2 ve výši 3 890 tis. Kč, tím bude schválený rozpočet vyčerpán.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu ZK-05-2010-87, př. 1 a dle materiálu ZK-05-2010-87, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2010- 9- 21
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz