Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-86

ZK-05-2010-86.doc  ZK-05-2010-86pr01.doc  ZK-05-2010-86pr02.doc  ZK-05-2010-86pr03.doc  ZK-05-2010-86pr04.pdf
Číslo materiálu86
Číslo jednacíZK-05-2010-86
NázevZměna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
Zpracoval P. Bureš, I. Olšanová
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání 9-ti podaných žádostí obcí a městysů o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen PRVKUK ). Žádosti lze rozdělit na dvě oblasti. Jedna oblast se týká především změny navržených opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, zejména zajištění kvality a množství dodávané pitné vody pro obyvatele a tím zvýšené potřeby realizovat jednotlivá požadovaná opatření, se kterými PRVKUK nepočítal. Druhá oblast se týká změny navržených opatření v oblasti odvádění a čištění vod odpadních, neboť při zpracování projektových dokumentací bylo navrženo výhodnější řešení, než je uvedeno v PRVKUKu. Žádosti obcí jsou podány v různém stupni rozpracování, a to od záměrů pro územní plány obcí, až po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území a schválí ho nejdéle na dobu 10 let.
PRVKUK byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství eviduje podané žádosti obcí o změnu PRVKUKu.
Podané žádosti byly zpracovány do předložených materiálů ZK-05-2010-86, př. 1,
ZK-05-2010-86, př. 2 a ZK-05-2010-86, př. 3.
O vyjádření bylo požádáno Ministerstvo zemědělství, které bylo spoluobjednatelem PRVKUKu a je ústředním orgánem na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
Ministerstvo zemědělství k navrhovaným změnám PRVKUK vydalo stanovisko (viz materiál ZK-05-2010-86, př. 4).
Návrh řešení Žádosti o změnu schváleného PRVKUK předložily městys Kamenice, obec Křešín, obec Veselá, obec Smrk (změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou), obec Obrataň, městys Bohdalov, obec Pokojov (změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod), obec Chlístov a obec Valeč (změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod).
Předložené žádosti byly posouzeny krajským úřadem, odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství a s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva zemědělství a k ostatním skutečnostem bylo doporučeno ke schválení 6 žádostí (viz materiál
ZK-05-2010-86, př. 1), přestože Ministerstvo zemědělství ve třech případech uvádí, že se nejedná o změnu technického řešení ale o obnovu (rekonstrukci) zařízení, která se neřeší prostřednictvím PRVKUK. Odůvodnění k doporučeným žádostem je uvedeno v materiálu
ZK-05-2010-86, př. 1.

V souladu se stanoviskem Ministerstva zemědělství nebyla doporučena ke schválení jedna žádost, u které je neúměrně vysoký podíl nákladů na jednoho řešeného obyvatele a jedná o místní část obce s malým počtem řešených obyvatel. Odůvodnění k žádosti, která nebyla doporučena ke schválení, je uvedeno v materiálu ZK-05-2010-86, př. 2.
Vzhledem k tomu, že tři žádosti nejsou dostatečně podloženy či odůvodněny, jak vyplývá i ze stanoviska Ministerstva zemědělství, vyzve odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství tyto žadatele k doplnění podaných žádostí dle materiálu ZK-05-2010-86, př. 3.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1388/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 doporučila zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu
ZK-05-2010-86, př. 1.
Rada kraje usnesením č. 1388/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 nedoporučila zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu
ZK-05-2010-86, př. 2.
Rada kraje dále uložila odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzvat žadatele k doplnění podaných žádostí dle materiálu ZK-05-2010-86, př. 3.

Odbor regionálního rozvoje:
Nemá k materiálu připomínek.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-86, př. 1;
neschvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-86, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz