Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-85

ZK-05-2010-85.doc  ZK-05-2010-85pr01.pdf  ZK-05-2010-85pr02.xls  ZK-05-2010-85pr03.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-05-2010-85
NázevPoskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval P. Bureš, J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zemědělství (dále jen MZe ) poskytuje finanční podporu na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací podle svých Pravidel pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (dále jen pravidla ). Pravidla MZe jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Kraji Vysočina byl dne 9. 3. 2010 doručen z MZe seznam 15 akcí, které se ucházejí o finanční podporu podle pravidel, s celkovými investičními náklady 207 900 000 Kč. Podle metodiky MZe odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po projednání s radním pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství J. Matějkem rozdělil akce rovnoměrně podle finančních objemů do kategorií 1 - 3, tzn. vždy cca třetinu akcí do každé kategorie, přičemž kategorie 1 je nejvyšší prioritou. Podle metodiky MZe bylo ale nezbytné s ohledem na omezené výdajové rámce státního rozpočtu dodržet v kategorii 1 maximální celkovou výši nákladů cca 60 000 000 Kč. Tento seznam akcí s rozdělením do kategorií byl následně odeslán zpět na MZe.
V čl. III odst. 6 pravidel je uvedeno: Závaznost nejvyšších priorit krajských úřadů je podmíněna spolufinancováním z prostředků kraje v minimální výši 10 % nákladů staveb s tím, že přednostně budou řešeny akce s nejvyšším krajským spolufinancováním. Příslib o spolufinancování z rozpočtu kraje musí být při projednání doložen kladným stanoviskem schváleným v zastupitelstvu příslušného kraje. Z uvedeného důvodu zastupitelstvo kraje dne 11. 5. 2010 usnesením č. 0225/03/2010/ZK schválilo příslib poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a zařazené krajem do kategorie 1 včetně žádosti č. 15 zařazené do kategorie 2 ve výši min. 10 % nákladů staveb.
Dále v čl. III odst. 7 pravidel je uvedeno: U akcí spolufinancovaných z prostředků kraje musí investor doložit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z krajského rozpočtu ještě před vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce .
Zastupitelstvo kraje dne 22. 6. 2010 usnesením č. 0332/04/2010/ZK rozhodlo poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda 7 žadatelům (obce a dobrovolné svazky obcí), kteří doložili žádost o poskytnutí dotace včetně smlouvy o dílo s dodavatelem prací. Dalších 5 žadatelů doručilo na odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství žádost o poskytnutí dotace včetně smlouvy o dílo s dodavatelem prací po zasedání zastupitelstva kraje dne 22. 6. 2010.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství doporučuje rozhodnout poskytnout dotace na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II ve výši 10 % z celkových nákladů staveb podle přílohy č. 2 tohoto materiálu. Celková dotace kraje ve výši 10 % z celkových nákladů staveb je 3 310 494 Kč.
Podle § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je kraj příjemcem části poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 %, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4 vodního zákona. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 v kapitole Zemědělství, § 2310 Pitná voda je 8 800 000 Kč, které byly ale již rozděleny (částka 2 850 000 Kč je vázána jako smluvní závazek z roku 2009, částka 5 305 004 Kč byla poskytnuta zastupitelstvem kraje dne 2. 2. 2010 usnesením č. 0058/01/2010/ZK pro jiné 2 akce z roku 2009, částka 644 996 Kč byla poskytnuta zastupitelstvem kraje dne 22. 6. 2010 usnesením č. 0332/04/2010/ZK pro 1. část prioritních akcí roku 2010). Dále k 31. 12. 2009 byl na ZBÚ - podzemní vody zůstatek ve výši 12 118 880 Kč, z něhož část ve výši 4 618 880 Kč nebyla zapojena v rozpočtu kraje na rok 2010. Zastupitelstvo kraje dne 22. 6. 2010 usnesením č. 0332/04/2010/ZK schválilo rozpočtové opatření spočívající v zapojení části zůstatku na ZBÚ - podzemní vody ve výši 2 300 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2010 kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda pro 1. část prioritních akcí roku 2010. Ze zůstatku na ZBÚ - podzemní vody z roku 2009 je tedy k dispozici částka 2 318 880 Kč, kterou navrhujeme zapojit do rozpočtu kraje kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda. Zbývající potřebnou část finančních prostředků navrhujeme zapojit z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva ve výši 952 360 Kč a z nerozepsané rezervy na kapitole Zemědělství, § 2310 ve výši 39 260 Kč.
Čerpání dotací bude probíhat podle vzoru smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 3 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor :
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem řešení. Aby bylo možné pokrýt schvalované dotace, bude zapojen do rozpočtu kraje, kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda zůstatek ZBÚ - podzemní vody z roku 2009 ve výši 2 318 880 Kč. Zbývající část finančních prostředků bude pokryta z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva ve výši 952 360 Kč a z nerozepsané rezervy na kapitole Zemědělství, § 2310 ve výši 39 260 Kč.
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 1. 9. 2010 je 48 970 000 Kč.

Usnesením č. 1389/28/2010/RK dne 7. 9. 2010 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit zapojení zůstatku ZBÚ - podzemní vody z roku 2009 ve výši 2 318 880 Kč do rozpočtu kraje kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda, schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda o částku 952 360 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 952 360 Kč, rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím a dobrovolným svazkům obcí na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II , dle materiálu ZK-05-2010-85, př. 2 a schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby vodního díla z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-85, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* zapojení zůstatku ZBÚ - podzemní vody z roku 2009 ve výši 2 318 880 Kč do rozpočtu kraje kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda o částku 952 360 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 952 360 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím a dobrovolným svazkům obcí na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II , dle materiálu ZK-05-2010-85, př. 2;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby vodního díla z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-85, př. 3.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz