Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-81

ZK-05-2010-81.doc  ZK-05-2010-81pr01.doc  ZK-05-2010-81pr02.pdf  ZK-05-2010-81pr03.pdf
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-05-2010-81
NázevNávrh partnerství v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory
Zpracoval J. Bína
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuAsociace poskytovatelů sociálních služeb o.s. připravuje projekt s názvem Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, prioritní osy 1 - Socio - ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know - how, oblast podpory - Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace.

Cíle projektu
Všeobecné cíle:
* Odstraňování překážek při přeshraniční výměně poznatků a praxe v oblasti poskytování pobytových sociálních služeb.
* Zvyšování úrovně kvality poskytování sociálních služeb a sociální péče na rakouské i české straně vzájemnou aktivní výměnou informací, praktických znalostí, ukázkou příkladů dobré praxe.
* Rozvoj partnerského principu při přípravě a realizaci projektů.
* Rozvíjení sociální integrace a posilování dlouhodobých forem spolupráce pobytových zařízení sociálních služeb v příhraničních oblastech ČR a Rakouska.

Specifické cíle:
* Popis a průzkum současných bariér v oblasti přeshraničního poskytování sociálních služeb, včetně návrhů na jejich odstraňování - na legislativní, vzdělávací či informační úrovni.
* Porovnání českého a rakouského systému sociálních služeb s důrazem na kvalitu poskytování sociální péče v domovech pro seniory - osobní poznání provozu jednotlivých zařízení, organizace práce, systému poskytování a naplňování sociální péče a služeb klientům a uživatelům.
* Propojení domovů pro seniory v ČR a Rakousku a vytvoření východisek pro vznik bilaterálních aktivit a dílčích partnerství mezi jednotlivými zařízeními z ČR a Rakouska - vznik sítě domovů pro seniory.
* Na základě výměnného pobytu ředitelů a manažerů českých a rakouských domovů pro seniory podpora aktivní výměny zkušeností a praktických dovedností v oblasti sociální péče.
* Propagace bilaterálních aktivit rakouských a českých domovů pro seniory na veřejnosti prostřednictvím příkladů dobré praxe.

Partnery projektu jsou: Asociace poskytovatelů sociálních služeb o.s. (vedoucí partner), ARGE der Heime in Niederösterreich, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.

Kraj Vysočina v tomto projektu bude vystupovat jako nefinanční partner a pověřený zaměstnanec krajského úřadu bude zajišťovat tyto aktivity:
* příprava odborného programu v rámci odborné stáže pro rakouské zástupce krajů;
* navržení zástupců managementu domovů pro seniory na odbornou stáž;
* účast 4 zástupců za každý kraj na odborném pobytu pro zástupce krajů;
* 1 zástupce z každého kraje členem odborné komise - připomínkování analýz, návrhy řešení;
* podklad pro analýzy (příspěvek do knihy): Popis poskytování sociálních služeb pro seniory v jihočeském kraji, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina - cílem je zjistit, jakým směrem chce daný kraj v této oblasti jít, jaké konkrétní budoucí kroky má v plánu.
Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2010-81, př. 1.

Jednou z povinných příloh žádosti o podporu je Čestné prohlášení partnera projektu
(ZK-05-2010-81,př.3), které se skládá ze dvou částí. První, která končí odstavcem V případě, že zdrojem části.....doplatil vzniklý rozdíl, obsahuje závazek spolufinancování projektu, ve kterém se v tomto případě uvádí nulová spoluúčast kraje, protože se jedná o nefinanční partnerství.
Část druhá, prohlášení, se týká daňových nedoplatků a dalších podmínek, které musí partner v projektu splnit. Celé čestné prohlášení spadá do působnosti rady kraje. Další z povinných příloh žádosti o podporu je Dohoda o spolupráci mezi vedoucím partnerem (Vysočina) a projektovým partnerem (Spolková země Dolní Rakousko) (ZK-05-2010-81,př.2). Rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci je v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
Vzhledem k tomu, že Dohoda o spolupráci se zahraničním partnerem spadá do působnosti zastupitelstva kraje, doporučujeme, aby i Čestné prohlášení bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje.
Návrh řešení Navrhujeme zastupitelstvu kraje, aby vzalo na vědomí obsah projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 1, schválilo účast kraje Vysočina v tomto projektu jako nefinančního partnera, rozhodlo o uzavření dohody o spolupráci dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 2 a prohlásilo skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2010-81, př. 3.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1400/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 doporučila zastupitelstvu kraje
* schválit účast kraje Vysočina jako partnera bez finanční účasti v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
* vzít na vědomí obsah projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory dle materiálu RK-28-2010-73, př. 1;
* rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 dle materiálu RK-28-2010-73, př. 2;
* vyhradit si schválit Čestné prohlášení partnera projektu dle materiálu RK-28-2010-73, př. 3;
* prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-73, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera bez finanční účasti v projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
bere na vědomí
obsah projektu Rozvoj spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 2;
vyhrazuje si
schválit Čestné prohlášení partnera projektu dle materiálu ZK-05-2010-81, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2010-81, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz