Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-77

ZK-05-2010-77.doc  ZK-05-2010-77pr01.doc  ZK-05-2010-77pr02.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-05-2010-77
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
Zpracoval M. Pech, K. Ubr, A. Vlachová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší finanční podporu a opatření k zajištění úspěšné realizace a dokončení grantového projektu Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod (dále jen Projekt ), jehož nositelem je Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 (dále jen SPŠS ).
SPŠS je realizátorem Projektu zaměřeného na modernizaci a zkvalitnění vzdělávacích metod. Projekt je financován z prostředků globálního grantu (dále jen program ) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK ) CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina. Roli zprostředkujícího subjektu plní Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů.
Rozpočtované náklady Projektu činí 4 866 289 Kč, plánované období realizace je únor 2009 až leden 2011. Na rozběh Projektu obdržela SPŠS z prostředků programu zálohu ve výši 973 258 Kč, dle pravidel OP VK zadržuje poskytovatel dotace v závěru realizace projektu 10% způsobilých nákladů (486 629 Kč) až do závěrečného vyúčtování projektu.
Škola realizuje závěrečné aktivity a požádala o poskytnutí půjčky ve výši 440 000 Kč k překlenutí nedostatku finančních prostředků v závěru kalendářního roku. Poskytnutí půjčky současně řeší předfinancování zádržného (jedná se o menší školu, u níž je financování z vlastních zdrojů obtížné). Žádost o poskytnutí půjčky včetně cash flow je v materiálu
ZK-05-2010-77, př. 1.
Návrh řešení OŠMS navrhuje vyhovět žádosti SPŠS a poskytnout na zajištění průběžného financování výdajů půjčku ve výši 480 000 Kč (tato výše pokrývá i zádržné) s termínem vrácení do konce roku 2011. Smlouva je v materiálu ZK-05-2010-77, př. 2.
Jedná se o nepředpokládaný výdaj a finanční prostředky nejsou alokovány v kapitole Školství, mládeže a sportu. OŠMS navrhuje uhradit půjčku z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu původně určených na financování motivačních stipendií (v souladu s pravidly budou vypláceny až v příštím roce). Je tedy navrženo rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 480 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku za účelem poskytnutí půjčky SPŠS pro zajištění průběžného financování aktivit Projektu.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický:
nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Odbor regionálního rozvoje (oddělení grantových programů):
Podmínky financování grantových projektů včetně podmínky proplacení zbylých minimálně 10% způsobilých výdajů až po schválení závěrečné monitorovací zprávy jsou uvedeny ve Smlouvě o realizaci grantového projektu a v související dokumentaci. V případě splnění všech stanovených podmínek příjemcem mu bude závěrečná platba finanční podpory poskytnuta.
Stanovisko rady kraje
Rada kraje usnesením č. 1390/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010
souhlasila dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k zajištění průběžného financování aktivit projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0026 Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod dle materiálu RK-28-2010-61, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout půjčku Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ 60126698, ve výši 480 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0026 Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod ;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 480 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 480 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ 60126698, ve výši 480 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0026 Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2010-77, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 480 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 480 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 15. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz