Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-74

ZK-05-2010-74.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-05-2010-74
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010
Zpracoval V. Krutišová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojový program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010. O dotaci mohly požádat právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. 18249/2010-20 byly kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky na rok 2010 ve výši 35 320 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419. Rozpočet kraje bude povýšen o částku 35 320 Kč.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Zastupitelstvu kraje je tedy navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010 ve výši
35 320 Kč Základní škole Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 10. 8. 2010 s usnesením č. 1223/25/2010/RK: Rada kraje schvaluje zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010 ve výši 35 320 Kč Základní škole Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010 ve výši 35 320 Kč Základní škole Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010 ve výši 35 320 Kč Základní škole Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz