Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-73

ZK-05-2010-73.doc  ZK-05-2010-73pr01.xls  ZK-05-2010-73pr02.xls  ZK-05-2010-73pr03.xls  ZK-05-2010-73pr04.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíZK-05-2010-73
NázevDotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 6. 2010
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová, Z. Nevrkla
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2010 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy). Tímto rozpisem MŠMT ČR stanovilo pro kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2010 ve výši 3 889 376 tis. Kč.
Současně s normativním rozpisem přímých výdajů byly z úrovně MŠMT rozepsány finanční prostředky na rozvojový program Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů (dále jen Hustota a Specifika) ve výši 48 060 tis. Kč. V předcházejících letech byl tento rozvojový program součástí závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání.
Odbor školství, mládeže a sportu stanovil v souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis na jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované krajem Vysočina a obcemi. Školám a školským zařízením zřizovaným krajem Vysočina bylo rozepsáno celkem 1 377 574 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 475 334 tis. Kč přímých výdajů na vzdělávání. Dále byly zapojeny i prostředky rozvojového programu Hustota a Specifika v celkové výši 32 074 tis. Kč.
Část prostředků přímých výdajů ve vzdělávání ve výši 36 468 tis. Kč a část prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika ve výši 15 986 tis. Kč zůstaly v souladu s metodikou MŠMT nerozepsány v rezervě (projednáno v radě kraje dne 20. 4. 2010 s usnesením č. 0559/12/2010/RK a v zastupitelstvu kraje dne 11. 5. 2010 s usnesením č. 0210/03/2010/ZK).

1. K 18. 6. 2010 provedl odbor školství, mládeže a sportu v souladu s metodikou MŠMT úpravu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byla zapojena část vytvořené rezervy. Informace o úpravě rozpočtu přímých výdajů k 18. 6. 2010 je uvedena v příloze 4 tohoto materiálu.
Po provedení těchto úprav rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 380 573 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 492 906 tis. Kč.
Zbývající částka přímých výdajů na vzdělávání ve výši 15 897 tis. Kč je ponechána v rezervě a bude rozepsána v dalších úpravách rozpočtu.

2. V této úpravě rozpočtu byly částečně použity i prostředky rozvojového programu Hustota a Specifika na dofinancování dodatečně schválených asistentů pedagoga pro zdravotně postižené děti, žáky a studenty ve školách zřizovaných obcemi v celkové výši 204 tis. Kč.
Po provedení těchto úprav rozpočtu je rozepsáno z rozvojového programu Hustota a Specifika školám a školským zařízením zřizovaným krajem 17 372 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 14 906 tis. Kč.
Zbývající částka ve výši 15 782 tis. Kč je ponechána v rezervě a bude rozepsána v dalších úpravách rozpočtu.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno:
* vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 2.
* vzít na vědomí rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 3.
Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 29. 6. 2010 usnesením č. 1016/21/2010/RK:
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 dle materiálu RK-21-2010-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
* rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu
RK-21-2010-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2010-47, př. 2;
* rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2010-47, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
* rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 2;
* rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2010-73, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz