Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-72

ZK-05-2010-72.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-05-2010-72
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010
Zpracoval A. Vlachová, E. Chvátalová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 175/2010-60. O dotaci mohly požádat krajské úřady na základě požadavků škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dle stanovených podmínek ve vyhlášení. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. 10936/2010-27 byly kraji přiděleny finanční prostředky s účelovým určením na financování dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v celkové výši 441 000 Kč pro tyto mateřské školy:
Mateřská škola Telč, příspěvková organizace, ve výši 341 000 Kč,
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, ve výši 100 000 Kč.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010 Mateřské škole Telč, příspěvková organizace, ve výši 341 000 Kč a Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, ve výši 100 000 Kč.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 29. 6. 2010 usnesením č. 1017/21/2010/RK:
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 Mateřské školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v celkové výši 441 000 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010 Mateřské škole Telč, příspěvková organizace, IČ 71000348, ve výši 341 000 Kč a Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, IČ 75021439 ve výši 100 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010 Mateřské škole Telč, příspěvková organizace, IČ 71000348, ve výši 341 000 Kč a Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, IČ 75021439 ve výši 100 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz