Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-71

ZK-05-2010-71.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíZK-05-2010-71
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 č.j. 14 347/2010-50_SG_630 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) dotaci v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010 ve výši 2 947 600 Kč. Jedná se o účelovou dotaci pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a Gymnázium Jihlava. Na tento Rozvojový program pro výše uvedená gymnázia již MŠMT ČR schválilo Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010
č.j. 1 106/2010-50_SG_630 dotaci na 1. čtvrtletí 2010 ve výši 622 000 Kč - schváleno usnesením č. 0244/06/2010/RK a Rozhodnutím č. 7 790/2010-50_SG_630 dotaci na 2. čtvrtletí 2010 ve výši 622 000 Kč - schváleno usnesením č. 0567/12/2010/RK. Na zbývající částku ve výši 1 703 600 Kč je nutné schválit rozpočtové opatření. Finanční prostředky budou výše uvedeným organizacím zasílány postupně na účet tak, jak budou uvolňovány od MŠMT ČR. Na 3. čtvrtletí 2010 MŠMT ČR zaslalo částku ve výši 851 800 Kč. Dotaci lze použít:
- na sportovní přípravu sportovců - kmenově zařazených žáků SG, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, příspěvek na regeneraci žáků)
- na zabezpečení sportovců, trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u škol pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění materiálu.
- na zabezpečení trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačních týmů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby)
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 596 200 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 1 107 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 3. - 4. čtvrtletí roku 2010.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 29. 6. 2010 s usnesením č. 1022/21/2010/RK:

Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 1 703 600 Kč dle materiálu RK-21-2010-56;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČ 48895512, o částku 596 200 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-21-2010-56;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČ 60545984, o částku 1 107 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-21-2010-56;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 596 200 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 1 107 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 3. - 4. čtvrtletí roku 2010.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 596 200 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 1 107 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 3. - 4. čtvrtletí roku 2010.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz