Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-68

ZK-05-2010-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíZK-05-2010-68
NázevPorta culturae - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Zpracoval K. Lisá
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuJedná se o společný česko-rakouský projekt s názvem Porta culturae, který bude předložen do Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (dále jen OP AT-CZ ), do něhož kraj Vysočina vstupuje prostřednictvím své příspěvkové organizace Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, jednoho z partnerů projektu na české straně.
Rada kraje Vysočina schválila dne 29. 6. 2010 svým usnesením č. 0983/21/2010/RK předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace s pracovním názvem Kulturní most II. V návaznosti na jednání partnerů došlo ke změně pracovního názvu projektu, kterou vzala rada kraje na vědomí dne 27. 7. 2010 usnesením č. 134/24/2010/RK.
Projekt Porta culturae volně navazuje na úspěšný projekt realizovaný Jihočeským krajem ve spolupráci s Dolním Rakouskem s názvem Kulturní most. Za dobu trvání tohoto projektu se uskutečnilo mnoho kulturních akcí, byly iniciovány a realizovány projekty v rámci fondu malých projektů pro obce, města a spolky a byla vytvořena přehledná databáze kulturních subjektů.
Záměrem projektu Porta culturae je naplnit aktivity stanovené v Pracovním programu pro roky 2010-2013 v rámci Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina . Vedoucím partnerem projektu (též lead partner ) je Jihočeský kraj, který společně s dalšími partnery - Jihomoravským krajem, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. na české straně a organizací Kulturvernetzung NÖ na straně rakouské - připravuje projekt k předložení do OP AT-CZ. Začátek realizace projektu se předpokládá v lednu 2011, kdy začnou své aktivity realizovat Jihomoravský kraj a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. Jihočeský kraj a organizace Kulturvernetzung NÖ se připojí od července 2011. Celý projekt bude ukončen v prosinci 2013. Během realizace tříletého projektu bude zmapován sektor kultury na území kraje, vytvořena přehledná databáze a zároveň budou realizovány pilotní projekty regionálního charakteru s přeshraničním dopadem. Spolupráce mezi jednotlivými kulturními organizacemi bude zaměřena tak, aby měla trvalou udržitelnost, a to prostřednictvím navázání nových kontaktů a spoluprací odborných pracovníků na jim blízká témata. Díky projektu dojde k rozšíření kulturních aktivit nad regionální úroveň. Projekt bude zároveň napomáhat ke vzniku dalších přeshraničních projektů v oblasti kultury, umění a památkové péče.
Předpokladem pro financování projektu z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím OP AT-CZ je kompletně vyplněná projektová žádost a kladné rozhodnutí Monitorovacího výboru. Spolu se žádostí o podporu z OP AT-CZ je nutné doložit povinné přílohy žádosti a rovněž doložit, že má partner zajištěny finanční prostředky na spolufinancování příslušného podílu výdajů u své části projektu. Předběžné výdaje k jednotlivým aktivitám jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2010-68, př. 3. Celkové způsobilé výdaje projektu Porta culturae na straně Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. jsou
13 000 tis. Kč (534 980 EUR), přičemž 85% celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím OP AT-CZ, 5% činí příspěvek ze státního rozpočtu a 10% z celkových způsobilých výdajů projektu musí být kofinancováno ze strany partnera. Vzhledem k vyhlášeným pravidlům v rámci tohoto operačního programu je používanou měnovou jednotkou euro. K přepočtu byl použit kurz 24,30 CZK/EUR. Vzhledem k pohyblivému kurzu bude částka přepočítávána vždy k aktuálnímu datu v den žádosti o platbu. Vyúčtování a proplácení nákladů spojených s realizací projektu Porta culturae bude probíhat v půlročních intervalech. Žádost o platbu bude předkládat vedoucí partner ve spolupráci s partnery. Finanční prostředky budou vedoucím partnerem propláceny jednotlivým partnerům po obdržení platby.
V rámci jednání partnerů v návaznosti na připravovaný projekt, které se uskutečnilo dne 12. 8. 2010 v Jihlavě, bylo dohodnuto vytvoření společného projektového týmu, který bude vykonávat kontrolní funkci pro naplňování cílů projektu. Celkový počet osob týmu je 13 osob, kdy Jihočeský kraj (lead partner) zastupují 4 osoby a ostatní projektoví partneři mají stanoveny 3 osoby.
Rada Jihomoravského kraje na své 74. schůzi konané dne 25. 6. 2010 schválila záměr zapojení Jihomoravského kraje do projektu přeshraniční spolupráce krajů Jihočeského, Vysočina, Jihomoravského a země Dolní Rakousko v oblasti kultury. Rada Jihočeského kraje na své 46. schůzi konané dne 27. 7. 2010 doporučila Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit realizaci projektu Jihočeského kraje Porta culturae a podání žádosti o podporu do OP AT-CZ, kofinancování projektu Porta culturae Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a jeho předfinancování ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů.
Návrh řešení Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o., vystupuje v rámci celého projektu jako jeden z partnerů. Projektem bude naplněna velká část programového ujednání v oblasti kultury na roky 2010 - 2013 (materiál ZK-05-2010-68, př. 2) v rámci Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina . Cílem projektu je kromě vybudování centrální databáze kulturních subjektů dotčených regionů, spolupráce kulturních organizací i rozšíření výstupů získaných při Dolnorakouské zemské výstavě 2009. Nedílnou součástí projektu je také rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko a prohlubování dobrých sousedských vztahů. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu dle materiálu ZK-05-2010-68, př. 1. Dále odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit závazek kraje na zabezpečení předfinancování části projektu připadající na Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. a schválit závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. Začátkem roku 2011 bude orgánům kraje předložen návrh smlouvy o půjčce s určením na financování projektu Porta culturae včetně příslušného rozpočtového opatření. Finanční prostředky budou čerpány dle potřeb projektu. Podle předběžného odhadu se jedná o částky cca 5 mil. Kč v roce 2011, cca 4 mil. Kč v roce 2012 a cca 4 mil. Kč v roce 2013.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje doporučuje záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace zapojit se do projektu Porta culturae. Projekt je v souladu s prioritní osou 1, oblastí podpory 1.2. Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká rep. 2007 -2013.
Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. Předfinancování projektu do úhrnné částky 13 000 000 Kč celkových způsobilých výdajů bude řešeno standardně, tedy poskytnutím půjčky z rozpočtu kraje a stejným způsobem, tedy z rozpočtu kraje, se zohlední v posledním roce realizace projektu (rok 2013) u kapitoly Kultury potřeba zdrojů krytí vlastní spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů (tj. 1 300 000 Kč). Provedení shora uvedených opatření je podmíněno schválením projektové žádosti Monitorovacím výborem.
Rada kraje materiál na svém zasedání dne 7. 9. 2010 projednala a svým usnesením č. 1378/28/2010/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu Porta culturae dle materiálu ZK-05-2010-68, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
- předfinancování česko-rakouského projektu Porta culturae do výše 13 000 000 Kč
(tj. 534 980 EUR) předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
- zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 1 300 000 Kč (tj. 53 498 EUR) česko-rakouského projektu Porta culturae z rozpočtu kraje.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz