Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-65

ZK-05-2010-65.doc  ZK-05-2010-65pr01.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíZK-05-2010-65
NázevZměna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Kasalová, P. Tlustoš
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuTento materiál se týká změny sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a kroků, které je nezbytné učinit v souvislosti s touto změnou.
Od svého vzniku (1. 1. 2008) sídlí Vysočina Tourism, příspěvková organizace (dále také jen příspěvková organizace ), na adrese Žižkova 16 v Jihlavě, v budově, která je ve vlastnictví kraje Vysočina. Budovu na Žižkova 16, Jihlava rovněž využívá Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ), který v současné době řeší nedostatečné prostorové zázemí pro své zaměstnance. V souvislosti s přechodem výkonu zřizovatelských funkcí na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen OKPP ) (s účinností od 1. 9. 2010) dojde po dohodě s ředitelem příspěvkové organizace k přestěhování organizace do nových prostor.
ORR hledal společně s příspěvkovou organizací nové prostory pro působení příspěvkové organizace s důrazem na současné ekonomické možnosti a maximální možné využití majetku zřizovatele. V tomto směru se z nabízených možností jeví jako ekonomicky nejvýhodnější přestěhování příspěvkové organizace do budovy Věžní 26 v Jihlavě. Tato budova je v pronájmu kraje Vysočina, a to až do konce roku 2012. V této nabízené budově jsou k dispozici 3 kanceláře + 1 zasedací místnost, které jsou po rekonstrukci a zcela vyhovují potřebám příspěvkové organizace.
Změnu sídla je třeba upravit ve Zřizovací listině Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, (dále jen Zřizovací listina ) formou dodatku. V souvislosti s touto změnou je vhodné zároveň upravit Zřizovací listinu dle zjištění uvedených v Protokolu č. 21/10/ORR (Protokol o výsledku kontroly ostatních činností příspěvkové organizace u Vysočina Tourism, příspěvková organizace, se sídlem Žižkova 16, 586 01 Jihlava, IČ: 28263693, za období 1. 1. 2008 - 20. 4. 2010) ze dne 7. 5. 2010.
Touto úpravou je:
- změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny spočívající ve vymezení svěřeného majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří. V současné době je tímto majetkem nábytek v kancelářích užívaných v budově Žižkova 16. Po přestěhování příspěvkové organizace na Věžní 26 budou kancelářské prostory předmětem smlouvy o výpůjčce včetně kancelářského vybavení, proto nebude důvod příspěvkové organizaci svěřovat jakýkoliv majetek k hospodaření.
- změna Přílohy č. 2 Zřizovací listiny reagující na novelu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon ). Doplňková činnost, kterou má v současné době příspěvková organizace vymezenou v příloze č. 2 Zřizovací listiny (reklamní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje), spadá po novele živnostenského zákona pod živnost volnou, v níž jsou předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (tzn. jak reklamní činnost, tak koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje)
- ve Zřizovací listině uvést zástupce statutárního orgánu organizace.
Návrh řešení ORR a OKPP navrhují Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit dodatek č. 3 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2010-65, př. 1.
Je navrženo změnit sídlo příspěvkové organizace na Věžní 26, Jihlava s tím, že skladové prostory bude příspěvková organizace využívat i nadále na Žižkově 16 a uzavřít s příspěvkovou organizací smlouvu o výpůjčce kancelářských prostor, skladových prostor a nábytku s tím, že pouze služby (zajištění úklidu, zajištění likvidace odpadu, dodávka tepla včetně ohřevu vody, elektřina a spotřeba vody včetně stočného) budou přeúčtovávány poměrově ze strany půjčitele.
V souvislosti se změnou sídla příspěvkové organizace bylo rovněž nezbytné ukončit smluvní vztah mezi krajem Vysočina a příspěvkovou organizací, vztahující se k prostorám Žižkova 16 včetně protokolárního předání těchto prostor zpět kraji Vysočina a rovněž bylo uloženo ORR (usnesením RK č. 1315/27/2010/RK ze dne 31. 8. 2010) připravit podklady pro uzavření nového smluvního vztahu vztahujícího se k prostorám budovy Věžní 26, Jihlava (včetně kancelářského vybavení). Jako termín změny sídla příspěvkové organizace navrhují ORR a OKPP 1. 10. 2010.
Podle § 35 odst. 2 písm j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je schválení zřizovací listiny zřizovaných organizací vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaUsnesení rady kraje č. 1315/27/2010/RK ze dne 31. 8. 2010
Rada kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 1. 2008 dle materiálu RK-27-2010-69, př. 4; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit podklady pro rozhodnutí o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi krajem Vysočina a příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace na prostory Věžní 26, Jihlava a předložit je nejpozději do 14. 9. 2010 Radě kraje Vysočina k rozhodnutí;
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2010-69, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-05-2010-65, př. 1.
Odpovědnost ORR, OKPP
Termín 15. 11. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz