Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-64

ZK-05-2010-64.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-05-2010-64
NázevNávrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace a agendy cestovního ruchu z ORR na OKPP
Zpracoval Z. Kasalová, B. Šprynarová
Předkládá T. Śkaryd
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce nad příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace (dále jen příspěvková organizace ) a agendy cestovního ruchu z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále je OKPP ) s účinností od 1. 9. 2010.
V souvislosti se změnou Organizačního řádu - Dodatek č. 8 ze dne 30. 6. 2010 a na základě Příkazu ředitele, kterým se stanovuje organizační struktura ze dne 30. 7. 2010 č. 17/10, došlo k převodu zřizovatelských funkcí nad příspěvkovou organizací a agendy cestovního ruchu (jedno funkční místo) z ORR na OKPP. V souvislosti s touto změnou je nutné provést rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků vymezených pro příspěvkovou organizaci a agendu cestovního ruchu na kapitole Regionální rozvoj do kapitoly Kultura.
Jedná se o úhrnnou částku půjček určených pro příspěvkovou organizaci na realizaci projektů ve výši 21 880 000 Kč.
Návrh řešení ORR a OKPP navrhují Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 880 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143, pol. 5651 o částku 21 880 000 Kč.
StanoviskaOKPP nemá k materiálu připomínky a souhlasí s návrhem usnesení.

Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Rada kraje usnesením č. 1314/27/2010/RK ze dne 31. 8. 2010 doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, pol. 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 880 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položka 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím.o částku 21 880 000 Kč určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.
Odpovědnost ORR, OKPP, OE
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz