Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-63

ZK-05-2010-63.doc  ZK-05-2010-63pr01.doc  ZK-05-2010-63pr02.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíZK-05-2010-63
NázevUzavření smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč v souvislosti se vzájemným převodem nemovitostí mezi krajem Vysočina a městem Telč.
Usnesením 0189/03/2008/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Telč Memorandum o spolupráci na projektu Stavební úpravy a dostavba areálu škol v ulici Hradecká, Telč , kterým zúčastněné strany deklarovaly společný zájem spolupracovat na přípravě a realizaci projektu města Telč řešící realizaci stavebních úprav a dostavbu škol v ul. Hradecká v Telči. Tento projekt řeší jak prostorové problémy Základní školy a Základní praktické školy, tak i Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. V rámci projektu bude rekonstruována část stávajících učeben ZŠ, vybudován nový pavilon s učebnami a sportovní hala a veškerá technická infrastruktura, tj. přístupová komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace a parkoviště. Realizace projektu umožní převod části stávajících prostor ZŠ pro potřeby Gymnázia, kam budou přemístěny třídy ekonomického směru Gymnázia, nyní působící mimo areál Gymnázia. Realizací projektu dojde k majetkovému, technickému a provoznímu oddělení objektu Gymnázia od objektů ZŠ. Stavbu město Telč realizuje s předpokladem dokončení v roce 2011.
Obsah Memoranda je velmi obecný a nelze z něj vyvozovat prakticky žádné konkrétní závazky. Ve věci konkretizace spolupráce v rámci Memoranda proběhlo jednání za účasti starosty města Telč Mgr. Romana Fabeše a pracovníků MěÚ a Ing. Libora Joukla, RNDr. Marie Kružíkové a pracovníků OŠMS a OM krajského úřadu dne 7. 6. 2010. Následovala řada jednání a kontaktů k upřesnění spolupráce a participace obou stran na projektu. Výsledkem je návrh těchto kroků:
- město Telč převede darem kraji Vysočina část přístavby ZŠ pro potřeby gymnázia (to umožní soustředění celé výuky GOB a SOŠ do areálu a uvolnění jiné budovy kraje s následným prodejem)
- kraj Vysočina poskytne městu Telč dotaci ve výši 50 % z hodnoty prací nutných k technickému oddělení provozu budov GOB a SOŠ od budov ZŠ k zajištění jejich samostatného provozu, maximálně však 2,5 mil. Kč (dotace bude poskytnuta v roce 2011 po dokončení stavby)
- město Telč rozšíří v rámci projektu výstavbu parkoviště i o plochu potřebnou pro GOB a SOŠ; pro to zajistí projektovou přípravu a realizaci; kraj Vysočina poskytne městu Telč dotaci na vybudování rozšířeného parkoviště a rekonstrukci navazujících chodníků pro GOB a SOŠ ve výši prokazatelných nákladů, max. však 2 mil. Kč za předpokladu, že Krajská správa a údržba silnic Vysočiny provede stavební práce na těchto objektech ve stejné výši jako subdodavatel dodavatele stavby (souhlas s realizací stavby na pozemcích kraje byl již dán usneseními rady kraje 1083/22/2010/RK a 1205/25/2010/RK; dotace bude poskytnuta v roce 2010)
- provozní a majetkové vztahy k vybudované infrastruktuře budou následně dořešeny v souladu s pravidly dotačního titulu ROP
Dopisem ze dne 8. 7. 2010 požádalo město Telč o dotaci ve výši 50 % hodnoty realizovaných prací, max. však 2,5 mil. Kč. Součástí projektu je i výstavba parkoviště i pro potřebu Gymnázia, na jehož realizaci žádá město o dotaci ve výši 2 mil. Kč.
Na základě těchto jednání město Telč připravilo návrh smlouvy o vzájemné budoucí smlouvě darovací a smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o poskytnutí dotace na obě akce realizované v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká Telč . Předmětem těchto smluv je budoucí darování části budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1994 se všemi součástmi a příslušenstvím a část pozemku st. par. č. 1994, dále pozemek st. par. č. 2289/2 a st. par. č. 2289/3 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví města Telč do vlastnictví kraje Vysočina. Z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč bude darována část pozemku par. č. 610/7, část pozemku par. č. 609/11 a pozemek ve zjednodušené evidenci -původ PK par. č. 609/2 v k. ú. a obci Telč. Tím se vzájemně narovnají majetkové vztahy.
Vzhledem k tomu, že kraj se stane vlastníkem budovy, kde bude umístěn i vchod do prostor ZŠ, navrhuje město Telč zřídit ve prospěch města (jako vlastníka budovy ZŠ) věcné břemeno bezúplatného užívání prostor v 1. nadzemím podlaží a současně věcné břemeno bezúplatného užívání části pozemku par. č. 610/6 a části pozemku par. č. 610/7 a části nově postavené stavby ve prospěch kraje Vysočina.
Tento materiál však řeší pouze uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, neboť pro uzavření smlouvy o vzájemném převodu nemovitostí mezi krajem a městem Telč není splněna podmínka zveřejnění záměru darování na úřední desce po zákonem stanovenou dobu.
Návrh řešení S ohledem na podepsané Memorandum a několik jednání v této záležitosti OM navrhuje s uzavřít s městem Telč smlouvu o poskytnutí dotace.
Realizací projektu získá kraj Vysočina část budovy bez č.p./č.e. na pozemku st. par. č. 1194 včetně pozemku a tím získá prostory, které budou moci být využity pro potřebu Gymnázia a to bude moci opustit prostory z budovy Univerzitního centra Masarykovy univerzity (zde je škola v nájmu) a areál ve vlastnictví kraje na Batelovské ulici (možný prodej). Dále v rámci projektu bude vybudováno parkoviště, které bude určeno pro potřeby Gymnázia. Po realizaci stavby bude třeba vyhotovit geometrický plán, kterým jednak budou rozděleny pozemky a dále bude vymezeno věcné břemeno užívání částí dotčených pozemků.
Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod nemovitostí bude projednáván až na zastupitelstvu kraje v měsíci listopadu 2010, kdy již bude splněna podmínka zveřejnění záměru darování nemovitostí.
Finanční krytí dotace maximálně ve výši 2 mil. Kč v roce 2010 navrhuje OM zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M5 - Investice ve školství. Návrh na krytí dotace v roce 2011 maximálně ve výši 2,5 mil. Kč bude zapracován do návrhu rozpočtu na rok 2011 u kapitoly Nemovitý majetek.
StanoviskaUsnesením 1276/27/2010/RK Rada kraje rozhodla
* zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 610/7 - ost. plocha, zeleň, par. č. 609/11 - ost. plocha, zeleň a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 609/2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
* uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina (vlastníkem budovy bez č.p./č.e. na pozemku st. par. č. 1994) a městem Telč o bezplatném užívání prostor v 1. nadzemním podlaží budovy bez č.p./č.e. ve prospěch města Telč;
* uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Telč (vlastník pozemku par. č. 610/6 a budoucí vlastník části pozemku par. č. 610/7) a krajem Vysočina o bezplatném užívání částí pozemku par.č. 610/6 a par. č. 610/7 a části nově postavené budovy přiléhající k budově bez č.p./č.e. ve prospěch kraje Vysočina a
doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 % nákladů na stavební rozdělení budovy bez č.p./č.e., stojící na pozemku st. par. č. 1994 v k. ú. a obci Telč, maximálně do výše 2,5 mil. Kč a dotace maximálně ve výši 2 mil. Kč na výstavbu parkoviště a opravu chodníků, vše realizovaných v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká Telč dle materiálu RK-27-2010-22, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M5 - Investice ve školství o 2 mil. Kč při současném zvýšení § 3113 - Základní školy o částku 2 mil. Kč;
* uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o budoucí smlouvě o vzájemném darování nemovitostí, v rámci které daruje město Telč kraji Vysočina budovu bez č.e./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1994, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemek st. par.č. 1994, pozemek st. par.č. 2289/2 a st. par. č. 2289/3 a kraj Vysočina daruje městu Telč část pozemku par. č. 610/7, část pozemku par. č. 609/11 a pozemek ZE-původ PK par. č. 609/2, vše v k. ú. a obci Telč dle materiálu RK-27-2010-22, př. 2.

OŠMS souhlasí s navrženým řešením.
OE nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Dotaci pro město Telč maximálně ve výši 2,5 mil. Kč je potřeba zohlednit v návrhu rozpočtu na rok 2011 u kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníZastupitelstva kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 % nákladů na stavební rozdělení budovy bez č.p./č.e., stojící na pozemku st. par. č. 1994 v k. ú. a obci Telč, maximálně do výše 2,5 mil. Kč a dotace maximálně ve výši 2 mil. Kč na výstavbu parkoviště a opravu chodníků, vše realizovaných v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká Telč dle materiálu ZK-05-2010-63, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M5 - Investice ve školství o 2 mil. Kč při současném zvýšení § 3113 - Základní školy o částku 2 mil. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz