Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-62

ZK-05-2010-62.doc  ZK-05-2010-62pr01.doc  ZK-05-2010-62pr02.doc  ZK-05-2010-62pr03.pdf
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-05-2010-62
NázevMajetkoprávní příprava II/353 D1 - Rytířsko - Jamné a vypořádání pozemků a stavby původní silnice po ukončení stavby obchvatu
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní smlouvy k pozemkům dotčeným budoucí stavbou kraje
a k vyřazovaným úsekům silnice II/353 včetně pozemků pod nimi.
Kraj Vysočina bude investorem stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné . V seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2011 je zařazena i stavba II/353 D1-Rytířsko-Jamné . Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. V současné době probíhá majetkoprávní příprava výše uvedené stavby.
Při jednání s Ing. Pavlem Makovcem, vlastníkem pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 397/2 v k.ú. Jamné u Jihlavy, tvořícího trvalý zábor stavby, odmítl tento pozemek do vlastnictví kraje Vysočina prodat s odůvodněním, že oddělením výše uvedeného pozemku mu bude původní pozemek rozdělený na tři části. Vzhledem k tomu, že pozemek par. č. 397/2 je určený k úpravě a přeložení části koryta potoka v rámci výše uvedené stavby, vznikne pozemek par. č. 397/3 o výměře 95 m2, který bude nepřístupný a proto pro původního vlastníka nevyužitelný. Prodej pozemku par. č. 397/2 podmiňuje Ing. Pavel Makovec odkoupením i pozemku par. č. 397/3 za stejných podmínek , tj. za 50,- Kč/m2.
Realizací stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné ztratí úseky silnice od uzlového bodu A 054 až po napojení na stavbu obchvatu a dále úseky silnice od uzlového bodu A 055 po zrekultivované úseky význam silnice II. třídy, silnice bude v této části vyřazena ze silniční sítě a přeřazena do místních komunikací. Na toto správní rozhodnutí by mělo navazovat majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k předmětným částem silnice spolu s pozemky stavbou silnice zastavěných v katastrálním území Jamné u Jihlavy, Rytířsko a obci Jamné.
Silnice III/3533 navazuje na silnici II/353 ve středu obce Jamné. Křižovatka silnice III/3533 a budoucí MK je situována ve středu obce a křižovatkový prostor je tvořen velkými zpevněnými plochami, křižovatka je rozlehlá a z dopravního hlediska nevyhovující. Byla tedy navržena úprava, která jasně vymezuje novou geometrii křižujících se komunikací, jejichž úhel křížení je téměř kolmý. Nevyužité zpevněné plochy budou vybourány, bude navezena a rozprostřena ornice a plochy osety travním semenem.
Návrh řešení OM navrhuje ZK přistoupit na požadavek Ing. Pavla Makovce s ohledem na skutečnost, že oddělená část jeho původního pozemku nově označená jako par. č. 397/3 v k.ú. Jamné u Jihlavy bude po realizaci přeložky vodního toku naprosto nevyužitelná. Vzhledem k okolnímu terénu a ohraničení pozemku vodním tokem ze dvou stran je tento pozemek současně nesměnitelný. Z výše uvedeného důvodu OM doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 397/3 - trvalý travní porost o výměře 95 m2 v k.ú. Jamné u Jihlavy koupí od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za dohodnutou cenu
50,- Kč/m2. Předmětné úseky silnice budou po realizaci stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné užívány jako místní komunikace v obci Jamné a v osadě Rytířsko. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuje OM ZK rozhodnout uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části silnice II/353 v úseku od uzlového bodu A 054 až po napojení stavby obchvatu obce Jamné, v úseku od uzlového bodu A 055 po zrekultivovaný úsek původní silnice směrem k obci Jamné a v úseku od uzlového bodu A 055 po konec zastavěné části osady Rytířsko směrem k obci Velký Beranov spolu s pozemky pod těmito úseky silnice v rozsahu materiálu ZK-05-2010-62, př.1. Původní silnice II/353 v úseku od konce zástavby osady Rytířsko po napojení na stavbu obchvatu směrem k obci Velký Beranov bude z části zrekultivována a z části bude užívána jako přístupová cesta k lesním pozemkům. O nabytí zrekultivované části (tj. pozemku) i části ponechané jako přístupová komunikace (tj. pozemku spolu se stavbou původní silnice) do svého vlastnictví projevili v současné době zájem Lesy ČR, s.p. Předmětné nemovitosti by jako vlastníci všech přilehlých pozemků rádi od kraje Vysočina po ukončení stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné odkoupili za odhadní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. OM navrhuje ZK rozhodnout uzavřít s Lesy České republiky, s. p. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na úsek původní silnice II/353 od konce zástavby osady Rytířsko po napojení na stavbu obchvatu směrem k obci Velký Beranov v rozsahu materiálu ZK-05-2010-62, př.2 za cenu dle platné oceňovací vyhlášky stanovenou znaleckým posudkem.
Pro realizaci úpravy křižovatky silnice III/3533 a II/353 (budoucí MK) ve středu obce Jamné je nutné uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky tvořící trvalý zábor stavby. Uzavření předmětných smluv umožní vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení na předmětnou stavbu a následně určí budoucí majetkové vypořádání pozemků po realizaci stavby. Z výše uvedených důvodů navrhuje OM ZK rozhodnout uzavřít s obcí Jamné smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 961/1-ost. pl., silnice v k.ú. Jamné u Jihlavy, zapsaného na LV 272 pro Vysočinu, Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a na část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 943/19 v k.ú. Jamné u Jihlavy, zapsaného na LV 10 001 pro obec Jamné.
Záměry darovat a prodat pozemky pod výše uvedenými úseky silnice spolu s částí silnice II/353 v rozsahu dle materiálů ZK-05-2010-62, př.1 a ZK-05-2010-62, př.2 byly zveřejněny dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění ve dnech od 14.7.2010 do 16.8.2010 na úřední desce krajského úřadu
StanoviskaRada kraje svým usnesením 1000/21/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 397/3 - trvalý travní porost o výměře 95 m2 v k.ú. Jamné u Jihlavy koupí od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2; rozhodnout uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části silnice II/353 v úseku od uzlového bodu A 054 až po napojení stavby obchvatu obce Jamné, v úseku od uzlového bodu A 055 po zrekultivovaný úsek původní silnice směrem k obci Jamné, v úseku od uzlového bodu A 055 po konec zastavěné části osady Rytířsko směrem k obci Velký Beranov spolu s pozemky pod těmito úseky silnice a pozemek pod zrekultivovanou silnicí v prostoru upravované křižovatky v centru obce Jamné v rozsahu materiálu RK-21-2010-31, př. 3; rozhodnout uzavřít s Lesy České republiky, s.p. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na úsek původní silnice II/353 od konce zástavby osady Rytířsko po napojení na stavbu obchvatu směrem k obci Velký Beranov v rozsahu materiálu RK-21-2010-31, př. 4 za cenu dle platné oceňovací vyhlášky stanovenou znaleckým posudkem; rozhodnout uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 943/19 v k. ú. Jamné u Jihlavy, zapsaného na LV 10 001 pro obec Jamné.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako
par. č. 397/3 - trvalý travní porost o výměře 95 m2 v k.ú. Jamné u Jihlavy koupí od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za dohodnutou cenu 50,- Kč/m2;
* uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části silnice II/353 v úseku od uzlového bodu A 054 až po napojení stavby obchvatu obce Jamné, v úseku od uzlového bodu A 055 po zrekultivovaný úsek původní silnice směrem k obci Jamné, v úseku od uzlového bodu A 055 po konec zastavěné části osady Rytířsko směrem k obci Velký Beranov spolu s pozemky pod těmito úseky silnice a pozemek pod zrekultivovanou silnicí v prostoru upravované křižovatky v centru obce Jamné v rozsahu materiálu ZK-05-2010-62, př. 1;
* uzavřít s Lesy České republiky, s.p. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na úsek původní silnice II/353 od konce zástavby osady Rytířsko po napojení na stavbu obchvatu směrem k obci Velký Beranov v rozsahu materiálu ZK-05-2010-62, př. 2 za cenu dle platné oceňovací vyhlášky stanovenou znaleckým posudkem;
* uzavřít s obcí Jamné smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 943/19 v k. ú. Jamné u Jihlavy, zapsaného na LV 10 001 pro obec Jamné.
Odpovědnost OM
Termín 30.11.2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz