Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-61

ZK-05-2010-61.doc  ZK-05-2010-61pr01.doc  ZK-05-2010-61pr02.doc  ZK-05-2010-61pr03.doc  ZK-05-2010-61pr04.doc  ZK-05-2010-61pr05.pdf
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-05-2010-61
NázevMajetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat spolu s vypořádáním pozemků pod původní silnicí II/353 v městysu Bohdalov a se změnami v uspořádání silniční sítě
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní smlouvy k pozemkům dotčeným stavbou kraje, k pozemkům pod původní silnicí II/353, k pozemku pod vyřazovaným úsekem silnice II/353 včetně stavby silnice a k pozemkům v prostoru křižovatky silnic II/353 a III/35429 - uzlový bod A 047.
Kraj Vysočina byl v roce 2009 investorem stavby II/353 Bohdalov - obchvat . V rámci předmětné stavby byly části původní silnice II/353 zrekultivovány. Současně byly součástí stavby i SO102, SO 112 a SO 201. Vzhledem k tomu, že jde o přeložky místních a účelových komunikací, jedná se ve všech případech o vynucené investice, jejichž provedení bylo nutné k realizaci vlastní stavby II/353 Bohdalov - obchvat . Jako takové v současnosti zabezpečují přístup na zemědělské pozemky a do obce Bohdalov a jsou pro kraj Vysočina spolu se zastavěnými pozemky nepotřebné. Tato stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Z tohoto důvodu jsme požádali Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod o poskytnutí souhlasu k bezúplatnému převodu majetku pořízeného z dotace ROP JV v době udržitelnosti na jinou osobu. Výbor regionální rady udělil na svém 25. zasedání ze dne 16.6.2010 souhlas s převodem majetku v požadovaných případech.
Realizací stavby II/353 Bohdalov - obchvat ztratil úsek původní silnice od místa odbočení nové trasy obchvatu Bohdalova směrem na Žďár nad Sázavou po křižovatku se silnicí II/388 uzlový bod A 009, dle GPL č. 573, 168-140/2009 na pozemku nově označeném jako par. č. 2136/28 v k.ú. Bohdalov, význam silnice II. třídy. Silnice bude v této části vyřazena ze silniční sítě a přeřazena do místních komunikací. Na toto správní rozhodnutí by mělo navazovat majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k předmětné části silnice spolu se všemi součástmi a příslušenstvím a k pozemkům stavbou silnice zastavěných v k. ú. Bohdalov.
Při zaměřování vyřazovaného úseku silnice II/353 bylo zjištěno, že uvnitř obce Bohdalov je v prostoru křižovatky silnic II/353 a III/35429 - uzlový bod A 047 skutečný průběh silnic naprosto odlišný od stavu evidovaném v katastru nemovitostí. Z vyhotoveného geometrického plánu číslo 577-231/2009 je zřejmé, že silnicí II/353 a III/35429 jsou zastavěné i pozemky ve vlastnictví městyse Bohdalov a ČR-ÚZSVM a naopak pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace jsou v současnosti využívány k jiným účelům než jako ostatní plocha, silnice.
Návrh řešení OM navrhuje ZK rozhodnout darovat do vlastnictví městyse Bohdalov pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 1 včetně staveb v projektové dokumentaci zpracované ke stavbě II/353 Bohdalov - obchvat označených jako SO 102 - Přeložka stávající silnice II/353 v km 0,36 vlevo, SO 112 - Přeložka MK v km 1,621, SO 201 - Most na přeložce P.C. přes II/353 v km 1,62170 a včetně silničního tělesa v úseku stávající silnice II/353 se všemi součástmi a příslušenstvím na pozemku dle GPL č. 573, 168-140/2009 nově označeného jako par. č. 2136/28 v k.ú. Bohdalov.
Záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př.1 včetně staveb v projektové dokumentaci zpracované ke stavbě II/353 Bohdalov - obchvat označených jako SO 102 - Přeložka stávající silnice II/353 v km 0,36 vlevo, SO 112 - Přeložka MK v km 1,621, SO 201 - Most na přeložce P.C. přes II/353 v km 1,62170 a včetně silničního tělesa v úseku stávající silnice II/353 na pozemku dle GPL č. 573, 168-140/2009 nově označeného jako par. č. 2136/28 v k.ú. Bohdalov byl zveřejněný dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění ve dnech od 2.8.2010 do2.9.2010 na úřední desce krajského úřadu. Návrh usnesení předpokládá schválení zastupitelstvem kraje dodatku č. 494 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2010-61, př.1 spolu s výše uvedenými stavbami svěřené krajem do hospodaření KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace ze správy vyjímají.
OM navrhuje ZK rozhodnout přijmout dar pozemků v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2010-61, př. 2 od městyse Bohdalov a současně uzavřít s ČR - ÚZSVM smlouvu o bezúplatném převodu pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 3 do vlastnictví kraje Vysočina. Uzavřením obou výše uvedených smluv získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky skutečně zastavěné silnicemi II/353 a III/35429 v prostoru křižovatky v městysu Bohdalov - uzlový bod A 047.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 1121/24/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s městysem Bohdalov darovací smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2010-61, př. 1 včetně staveb v projektové dokumentaci zpracované ke stavbě II/353 Bohdalov - obchvat označených jako SO 102 - Přeložka stávající silnice II/353 v km 0,36 vlevo, SO 112 - Přeložka MK v km 1,621, SO 201 - Most na přeložce P.C. přes II/353 v km 1,62170 a včetně silničního tělesa v úseku stávající silnice II/353 se všemi součástmi a příslušenstvím na pozemku dle GPL č. 573, 168-140/2009 nově označeného jako par. č. 2136/28 v k. ú. Bohdalov; rozhodnout uzavřít s městysem Bohdalov darovací smlouvu, na základě které získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2010-61, př. 2; rozhodnout uzavřít s ČR - ÚZSVM smlouvu o bezúplatném převodu na základě které získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2010-61, př. 3; rozhodnout schválit dodatek č. 494 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* uzavřít s městysem Bohdalov darovací smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2010-61, př. 1 včetně staveb v projektové dokumentaci zpracované ke stavbě II/353 Bohdalov - obchvat označených jako SO 102 - Přeložka stávající silnice II/353 v km 0,36 vlevo, SO 112 - Přeložka MK v km 1,621, SO 201 - Most na přeložce P.C. přes II/353 v km 1,62170 a včetně silničního tělesa v úseku stávající silnice II/353 se všemi součástmi a příslušenstvím na pozemku dle GPL č. 573, 168-140/2009 nově označeného jako par. č. 2136/28 v k. ú. Bohdalov;
* uzavřít s městysem Bohdalov darovací smlouvu, na základě které získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 2;
* uzavřít s ČR - ÚZSVM smlouvu o bezúplatném převodu, na základě které získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 3;
* schválit dodatek č. 494 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-61, př. 4.
Odpovědnost OM
Termín 31.12.2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz