Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-60

ZK-05-2010-60.doc  ZK-05-2010-60pr01.doc  ZK-05-2010-60pr02.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-05-2010-60
NázevMajetkoprávní vypořádání části silnice II/150 a pozemků po ukončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní smlouvu ke stavbě silnice spolu s pozemky, která bude po ukončení stavby vyřazena ze silniční sítě a bude převedena do místních komunikací.
Kraj Vysočina bude v letošním roce investorem stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, v rámci které bude část původní trasy silnice II/150 rekultivována a v dalších úsecích tvořených pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-60, př.1 ztratí význam silnice II. třídy, bude vyřazena ze silniční sítě a přeřazena do místní komunikace. Na toto správní rozhodnutí by mělo navazovat majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k předmětné části silnice spolu s pozemky stavbou silnice zastavěnými v katastrálních území Okrouhlice a Chlístov u Okrouhlice a obci Okrouhlice.
Návrh řešení Předmětné úseky silnice budou po realizaci stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice sloužit jako přístupové komunikace k přilehlým zemědělským a lesním pozemkům a dále jako příjezdová komunikace do osady Dolní Chlístov. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuje OM ZK rozhodnout uzavřít s obcí Okrouhlice smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část silnice II/150 spolu s jejím příslušenstvím a na pozemky v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2010-60, př. 1 a ZK-05-2010-60 př. 2.
Záměr darovat výše uvedené pozemky spolu s částí silnice II/150 v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-60, př.1 byl zveřejněný dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění ve dnech od 14.7.2010 do 16.8.2010 na úřední desce krajského úřadu.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 0992/21/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Okrouhlice, podle které kraj Vysočina daruje po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice pozemky spolu s částí stavby silnice II/150 na výše uvedených pozemcích v rozsahu dle materiálů
RK-21-2010-23, př. 1 a RK-21-2010-23 př. 2 do vlastnictví obce Okrouhlice.
Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě schválilo Zastupitelstvo obce Okrouhlice usnesením dne 10.5.2010.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Okrouhlice, podle které kraj Vysočina daruje po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice pozemky spolu s částí stavby původní silnice II/150 spolu s jejím příslušenstvím na výše uvedených pozemcích v rozsahu dle materiálů ZK-05-2010-60, př. 1 a ZK-05-2010-60, př. 2 do vlastnictví obce Okrouhlice.
Odpovědnost OM
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz