Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-58

ZK-05-2010-58.doc  ZK-05-2010-58pr02.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíZK-05-2010-58
NázevMajetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší nutnost vypořádání pozemků pod silnicí III/1316. Kraj Vysočina byl investorem stavby - akce III/1316, Jihlava - rozšíření komunikace v úseku od křižovatky s komunikací III/1311 po obec Zborná, okres Jihlava . Stavba byla zařazena v příloze D1 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 a rekonstrukcí bylo řešeno odstranění nevyhovujících prvků stávající komunikace. Uvedená komunikace má být dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí darovací převedena do vlastnictví statutárního města Jihlava.
Pro předání celé komunikace včetně pozemku požaduje budoucí obdarovaný provedení majetkoprávního vypořádání pozemků i pod částí komunikace ve Zborné, která nebyla dotčena stavbou. Na základě místního šetření, za účasti zástupců Magistrátu města Jihlavy a geodeta na místě, bylo provedeno zaměření komunikace a vyhotoven geometrický plán č. 310-28/2010.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávního vypořádání rozhodnout nabýt úplatně pozemek nově označený jako pozemek par. č. 15/10 v k. ú. Zborná v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2010-58, př. 1 ze spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením 1342/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 rada kraje rozhodla zahájit jednání se spoluvlastníky pozemku par. č. 15/10 o možnosti převodu spoluvlastnických podílů pozemku do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1; zahájit jednání s Pozemkovým fondem ČR o možnosti bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 15/10 dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek par. č. 15/10 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek a způsobu nabytí dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek par. č. 15/10 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek a způsobu nabytí dle materiálu ZK-05-2010-58, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz