Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-57

ZK-05-2010-57.doc  ZK-05-2010-57pr02.xls  ZK-05-2010-57pr03.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-05-2010-57
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
Zpracoval F. Vak
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Naloučany a Ocmanice, které byly zastavěny stavbou mostu.
V červnu tohoto roku byla dokončena stavba mostu III/3993, Naloučany - most
ev. č. 3993-1 , která zasáhla pozemky ve vlastnictví třetích osob v katastrálních územích Naloučany a Ocmanice. Před územním a stavebním řízením vyvolané k této stavbě bylo ze strany OM zajištěno užití pozemků ve vlastnictví třetích osob pro stavbu, a to uzavřením smluv o budoucích kupních smlouvách, nájemních smluv a smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene. O uzavření nájemních smluv a smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene rozhodla Rada kraje Vysočina usneseními 0344/09/2009/RK a 1008/23/2009/RK, o uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 0080/02/2008/ZK ve znění usnesení 0538/07/2009/ZK. Dokončení stavby bylo oproti plánované délce výstavby 7 měsíců zpožděno o 4 měsíce. K 29. 6. 2010 byla stavba předána ke zkušebnímu provozu, byla geometricky zaměřena a lze jí majetkoprávně vypořádat.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít:
- s vlastníky pozemků zastavěných stavbou mostu kupní smlouvy dle materiálu
ZK-05-2010-57, př. 1 na výkup těchto pozemků
- s obcí Ocmanice a Naloučany darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2010-57, př. 2 na darování těchto pozemků kraji Vysočina
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít s osobami uvedenými v materiálu
ZK-05-2010-57, př. 1, kupní smlouvy a ZK-05-2010-57, př. 2 darovací smlouvy na převod pozemků zastavěných silnicí.
StanoviskaRada kraje usnesením 1348/28/2010/RK rozhodla uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků jako povinnými z věcného břemene a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jako oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vedení veřejné komunikační sítě s tím, že účastníkem smlouvy bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky veřejného komunikačního vedení s vlastníky, na pozemky a za úhrady dle materiálu RK-28-2010-22, př. 1, uznat bezdůvodné obohacení, které kraji Vysočina vzniklo užíváním pozemků bez nájemní smlouvy, ve výši původně sjednaného nájemného 5 Kč/m2/rok za podmínek dle materiálu RK-28-2010-22, př. 4, doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout: úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice nově zaměřené geometrickým plánem č. 508-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-28-2010-22, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina, bezúplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice a k. ú. a obci Naloučany nově zaměřené geometrickými plány č. 508-8545/2010 a 184-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1 , z vlastnictví obcí Ocmanice a Naloučany v rozsahu dle materiálu RK-28-2010-22, př. 3 do vlastnictví kraje Vysočina.
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice nově zaměřené geometrickým plánem č. 508-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-05-2010-57, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
* bezúplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Ocmanice a k. ú. a obci Naloučany nově zaměřené geometrickými plány č. 508-8545/2010 a 184-8545/2010 zastavěné stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1 , z vlastnictví obcí Ocmanice a Naloučany v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-57, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz