Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-56

ZK-05-2010-56.doc  ZK-05-2010-56pr01.doc  ZK-05-2010-56pr02.pdf  ZK-05-2010-56pr03.pdf
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-05-2010-56
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní smlouvy k pozemkům dotčeným budoucí stavbou kraje
a k vyřazovaným úsekům silnice II/409 včetně pozemků pod nimi.
Kraj Vysočina bude v roce 2011 investorem stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka. Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP.
Předmětnou stavbou budou dotčeny mimo jiné i pozemky ve vlastnictví Rybářství Telč, a.s., které tvoří součást rybníka Šerý. Souhlas se stavbou podmiňuje Rybářství Telč, a.s. dalšími podmínkami, mimo jiné i darováním pozemků pod novou hrází rybníka krajem Vysočina do vlastnictví Rybářství Telč, a. s. Realizací stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka ztratí úsek původní silnice od uzlového bodu 016 po napojení na stavbu přeložky význam silnice II. třídy, silnice bude v této části vyřazena ze silniční sítě a přeřazena do místních a účelových komunikací. Na toto správní rozhodnutí by mělo navazovat majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k předmětným částem silnice spolu se všemi součástmi a příslušenstvím a s pozemky stavbou silnice zastavěných v k.ú. Panské Dubenky.
Návrh řešení V této souvislosti je nutné s vlastníky pozemků dotčených budoucí stavbou přistoupit k majetkoprávnímu vypořádání tak, aby bylo možné požádat o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu. S odkazem na požadavek Rybářství Telč, a.s. na darování pozemků pod novou hrází rybníka krajem Vysočina do svého vlastnictví, OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje po dokončení stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka a po skončení doby udržitelnosti projektu pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-56, př.1 včetně přistavěné části hráze do vlastnictví Rybářství Telč, a.s.
Po dokončení stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka se stane úsek původní silnice od uzlového bodu 016 po napojení na stavbu přeložky pro kraj Vysočina nepotřebný. O nabytí do svého vlastnictví úseku původní silnice II/409 spolu se zastavěnými pozemky od uzlového bodu 016 po napojení na stavbu přeložky procházející po hrázi rybníka Šerý projevilo zájem Rybářství Telč, a.s. OM navrhuje ZK rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle které kraj Vysočina prodá po dokončení stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice v k.ú. a obci Panské Dubenky s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím spolu s mostním objektem ev.č. 409-016 v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-56, př. 2 za cenu 50 Kč/m2. Druhý úsek původní silnice od uzlového bodu 016 po napojení na stavbu přeložky bude z části zrekultivovaný a zbylá část bude sloužit jako místní komunikace. OM navrhuje ZK rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje po dokončení stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Panské Dubenky spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-56, př.2 obci Panské Dubenky.
Záměr prodat a darovat pozemky s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím spolu s mostním objektem ev.č. 409-016 ve vlastnictví kraje v k.ú. a obci Panské Dubenky byl zveřejněn dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění ve dnech od 2.8.2010 do 2.9.2010 na úřední desce krajského úřadu.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 1120/24/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-17, př. 1 v k. ú. Panské Dubenky, rozhodnout uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím v k. ú. a obci Panské Dubenky za cenu stanovenou dohodou ve výši 50 Kč/m2, rozhodnout uzavřít s obcí Panské Dubenky smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Panské Dubenky spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-56, př. 1 v k. ú. Panské Dubenky;
* uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím spolu s mostním objektem ev.č. 409-016 v k. ú. a obci Panské Dubenky za cenu stanovenou dohodou ve výši 50 Kč/m2;
* uzavřít s obcí Panské Dubenky smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Panské Dubenky spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím.
Odpovědnost OM
Termín 31.12.2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz