Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-54

ZK-05-2010-54.doc  ZK-05-2010-54pr01.doc  ZK-05-2010-54pr02.doc  ZK-05-2010-54pr03.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíZK-05-2010-54
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Senožaty
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemků zastavěných chodníky a veřejným prostranstvím do vlastnictví obce Senožaty a naopak přijetí daru pozemků zastavěných silnicí II/130 a silnicí III/13029 do vlastnictví kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila obec Senožaty se žádostí o darování dle GP č. 443-234/2009 nově oddělených pozemků par. č. 2393/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 2393/51 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 2393/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2, par. č. 2393/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 127 m2, par. č. 2393/56 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, par. č. 2393/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, par. č. 2420/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 2420/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a dále dle GP č. 455-277/2010 nově odděleného pozemku par. č. 2411/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 780 m2, vše v k. ú. a obci Senožaty do vlastnictví obce Senožaty.
Tyto pozemky se oddělily z původních pozemků par. č. 2393/6, par. č. 2411/1 a par. č. 2420/4, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 143 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uveden kraj Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
OM zároveň zjistil, že dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/60 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 m2 a par. č. 2393/49 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Senožaty jsou zastavěny silnicí II/130. OM dále zjistil, že dle GP č. 443-234/2009 nově oddělený pozemek par. č. 2393/46 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7 m2 v k. ú. a obci Senožaty je zastavěn silnicí III/13029.
Výše uvedené pozemky par. č. 2393/60, par. č. 2393/46 a par. č 2393/49 vznikly oddělením z původních pozemků par. č. 2393/1 a par. č. 2393/35, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 10001 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena obec Senožaty.
Usnesením č. 1203/25/2010/RK ze dne 10. 8. 2010 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování částí pozemků par. č. 2393/6, par. č. 2411/1 a par. č. 2420/4 v k. ú. a obci Senožaty, dle GP č. 443-234/2009 nově označených jako pozemky par. č. 2393/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 2393/51 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 2393/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2, par. č. 2393/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 127 m2, par. č. 2393/56 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, par. č. 2393/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, par. č. 2420/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 2420/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a dále dle GP č. 455-277/2010 nově označené jako pozemek par. č. 2411/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 780 m2, vše v k. ú. a obci Senožaty. Zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 18. 8. 2010 až 20. 9. 2010.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav s obcí Senožaty majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně formou dvou darovacích smluv.
OM navrhuje darovat dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/47, par. č. 2393/51, par. č. 2393/52, par. č. 2393/55, par. č. 2393/56, par. č. 2393/59, par. č. 2420/8 a par. č. 2420/9 a dále dle GP č. 455-277/2010 nově oddělený pozemek par. č. 2411/5, vše v k. ú. a obci Senožaty do vlastnictví obce Senožaty. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
OM zároveň navrhuje rozhodnout nabýt darem dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/60, par. č. 2393/46 a par. č. 2393/49 v k. ú. a obci Senožaty do vlastnictví kraje, protože jsou zastavěny silnicí II/130 a silnicí III/13029.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o vzájemném darování výše uvedených pozemků mezi obcí Senožaty a krajem Vysočina. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
StanoviskaUsnesením č. 1203/25/2010/RK ze dne 10. 8. 2010 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 2393/51 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 2393/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2, par. č. 2393/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 127 m2, par. č. 2393/56 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, par. č. 2393/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, par. č. 2420/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 2420/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a dále dle GP č. 455-277/2010 nově oddělený pozemek par. č. 2411/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 780 m2, vše v k. ú. a obci Senožaty z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Senožaty;
* nabýt darem dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/60 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 m2, par. č. 2393/46 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7 m2 a par. č. 2393/49 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 9 m2, vše v k. ú. a obci Senožaty z vlastnictví obce Senožaty do vlastnictví kraje Vysočina;
Souhlasné vyjádření KSÚS, provoz Pelhřimov ze dne 8. 1. 2007.
ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 2393/51 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 2393/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2, par. č. 2393/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 127 m2, par. č. 2393/56 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2, par. č. 2393/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, par. č. 2420/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 2420/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a dále dle GP č. 455-277/2010 nově oddělený pozemek par. č. 2411/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 780 m2, vše v k. ú. a obci Senožaty z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Senožaty;
* nabýt darem dle GP č. 443-234/2009 nově oddělené pozemky par. č. 2393/60 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 m2, par. č. 2393/46 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7 m2 a par. č. 2393/49 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 9 m2, vše v k. ú. a obci Senožaty z vlastnictví obce Senožaty do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 511 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-54, př. 1;
* dodatek č. 512 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-54, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz