Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-52

ZK-05-2010-52.doc  ZK-05-2010-52pr01.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíZK-05-2010-52
NázevNevyužití předkupního práva k pozemku v k.ú. Telč
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ČVUT v Praze o stanovisko k využití předkupního práva k pozemku par. č. 7305/1 v k.ú. a obci Telč, který kraj Vysočina bezúplatně převedl do vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze.
Smlouvou o bezúplatném převodu nemovitosti uzavřenou mezi krajem Vysočina a Českým vysokým učením technickým v Praze dne 7. 12. 2007 převedl kraj do vlastnictví ČVUT pozemek par. č. 7305/1 - ost. plocha o výměře 21 023 m2 v k.ú. a obci Telč. Současně touto smlouvou dohodly smluvní strany předkupní právo k uvedenému pozemku jako věcné právo zapisující se do katastru nemovitostí. Předkupní právo bylo dohodnuto na dobu určitou, a to do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavební objekty vybudované na tomto pozemku ČVUT jako nabyvatelem, popř. Masarykovou universitou Brno nebo Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v. i. Praha nebo městem Telč.
Na OM se nyní obrátilo ČVUT se žádostí o stanovisko k využití předkupního práva, neboť hodlá část pozemku, nově označené dle GP č. 1407-29/2009 jako par. č. 7305/13 o výměře 1 208 m2 a par. č. 7305/14 o výměře 1 073 m2 bezúplatně převést do vlastnictví Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i. Praha. Smluvní strany předložily darovací smlouvu na převod výše uvedených pozemků katastrálnímu pracovišti Telč k povolení vkladu vlastnického práva, byly však vyzvány k doložení stanoviska k uplatnění předkupního práva na pozemek par. č. 7305/1 v k.ú. Telč.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i. byl jedním ze subjektů Deklarace o realizaci společného projektu Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí, kde je výslovně uvedeno, že ČVUT bezplatně převede na ostatní účastníky Deklarace samostatné části pozemku par. č. 7305/1 v k.ú. Telč a u něhož smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí předpokládala, že bude jedním ze subjektů, který mohl doložit pravomocné kolaudační rozhodnutí na stavební objekty, s nímž je spojena délka předkupního práva, OM navrhuje nevyužít předkupní právo k převáděným pozemkům nově odděleným GP s tím, že předkupní právo i na tyto pozemky zůstane kraji Vysočina zachováno, a to v souladu s ustanovením § 603 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pro výmaz předkupního práva bude platit stejný režim, jak byl nastaven smlouvou o bezúplatném převodu nemovitosti ze dne 7. 12. 2007.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nevyužít předkupní práva na pozemky par. č. 7305/13 a par. č. 7305/14 oddělené GP č. 1407-29/2009 z pozemku par. č. 7305/1 v k.ú. Telč s tím, že předkupní právo zůstane kraji zachováno i vůči novému vlastníku.
StanoviskaUsnesením 1351/28/2010/RK Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyužít předkupní právo kraje Vysočina k pozemkům par. č. par. č. 7305/13 a par. č. 7305/14 oddělených GP č. 1407-29/2009 z pozemku par. č. 7305/1 v k.ú. Telč s tím že, předkupní právo k těmto pozemkům zůstane kraji Vysočina nadále zachováno i vůči novému vlastníku pozemků tj. Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha.
Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyužít předkupní právo kraje Vysočina k pozemkům par. č. par. č. 7305/13 a par. č. 7305/14 oddělených GP č. 1407-29/2009 z pozemku par. č. 7305/1 v k.ú. Telč s tím že, předkupní právo k těmto pozemkům zůstane kraji Vysočina nadále zachováno i vůči novému vlastníku pozemků tj. Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Praha.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín. 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz