Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-47

ZK-05-2010-47.doc  ZK-05-2010-47pr01.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-05-2010-47
NázevNabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, v platném znění umožňuje dle § 2 odst. 6 bezúplatný převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje v případě, že nemovitosti jsou potřebné pro činnost školy nebo školského zařízení. Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, potřebuje ke své činnosti pozemky par. č. 311/1 zahrada o výměře 1292 m2, par. č. 311/2 zahrada o výměře 1336 m2, 311/4 zahrada o výměře 1459 m2, vše v k. ú. Helenín a obci Jihlava, dle zákresu mapy ZK-05-2010-47, př.1. Převáděné pozemky jsou nezbytné ke scelení areálu školy a jsou vhodné k případné zástavbě, kdy budou tvořit jeden funkční celek se stavbami ve vlastnictví kraje. Záměr převodu byl projednán s PF ČR Územní pracoviště Jihlava.
Sekce správy nemovitostí Pozemkového fondu ČR v Praze stanovila, že ke schválení žádosti o bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví kraje v presidiu PF ČR, je třeba doložit stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že nemovitosti požadované pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených krajem Vysočina a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro tyto subjekty nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje (dále jen stanovisko zastupitelstva kraje ).
Návrh řešení Odbor majetkový na základě požadavku Pozemkového fondu ČR na doložení stanoviska zastupitelstva kraje navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje vydat usnesením zastupitelstva kraje požadované stanovisko..
StanoviskaRada kraje usnesením 1340/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje vydat stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že pozemky par. č. 311/1 zahrada o výměře 1292 m2, par. č. 311/2 zahrada o výměře 1336 m2, par. č. 311/4 zahrada o výměře 1459 m2, vše v k. ú. Helenín a obci Jihlava, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školy Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, se sídlem Hálkova 2917/42, Jihlava, 586 03 Jihlava 3, IČO 60545976, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
prohlašuje
že pozemky par. č. 311/1 zahrada o výměře 1292 m2, par. č. 311/2 zahrada o výměře 1336 m2, par. č. 311/4 zahrada o výměře 1459 m2, vše v k. ú. Helenín a obci Jihlava, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školy Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, se sídlem Hálkova 2917/42, Jihlava, 586 03 Jihlava 3, IČO 60545976, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz