Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-46

ZK-05-2010-46.doc  ZK-05-2010-46pr01.xls
Číslo materiálu46
Číslo jednacíZK-05-2010-46
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Pozemky uvedené v příloze tohoto materiálu získá kraj Vysočina od ÚZSVM bezúplatným převodem a bez podmínek. Celková výměra nabývaných pozemků je 9 666 m2.
Návrh řešení OM navrhuje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2010-46, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.
Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a pozemků pod silničním tělesem.
V případě schválení převodu pozemků ze strany ÚZSVM a rozhodnutí bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2010-46, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran budou smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu pracovišti k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu
ZK-05-2010-46, př. 1 z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením č. 1331/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-28-2010-03, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a Krajský úřad kraje Vysočina, ODSH souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2010-46, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz