Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-45

ZK-05-2010-45.doc  ZK-05-2010-45pr01.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-05-2010-45
NázevUzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Habry
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina jako investorem stavby a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové jako budoucím kupujícím.
Kraj Vysočina je investorem stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry , v rámci které má být vybudována nová plynovodní přípojka v délce cca 11 m a prodloužen stávající plynovodní řad v délce cca 101 m. Při projednávání této akce bylo ze strany VČP Net, s.r.o. požadováno uzavřít budoucí kupní smlouvu a smlouvu o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení. Kraj Vysočina jako investor je povinen po realizaci stavby předložit VČP Net, s.r.o. výzvu k uzavření kupní smlouvy s tím, že kupujícímu musí být předloženy požadované doklady, aby kupní smlouvy mohla být uzavřena. Dle návrhu budoucího kupujícího činí kupní cena 34 000 Kč.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít se společnosti VČP Net, s.r.o. Hradec Králové smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci při realizaci plynárenského zařízení. Bez uzavření této smlouvy nevydá distributor plynu souhlasné stanovisko s připojením na distribuční soustavu, které je nezbytné k vydání stavebního povolení a následné realizaci stavby.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a VČP Net, s.r.o., Hradec Králové smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti.
StanoviskaUsnesením 1272/27/2010/RK Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a VČP Net, s. r. o. Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ:27495949 smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, na základě které bude uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudované plynovodní přípojky v délce cca 11 m a plynovodního řadu v délce cca 101 m v k. ú. a obci Habry za dohodnutou kupní cenu 34 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a VČP Net, s. r. o. Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ:27495949 smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, na základě které bude uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudované plynovodní přípojky v délce cca 11 m a plynovodního řadu v délce cca 101 m v k. ú. a obci Habry za dohodnutou kupní cenu 34 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30.10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz