Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-34

ZK-05-2010-34.doc  ZK-05-2010-34pr01.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-05-2010-34
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Havlíčkův Brod
Zpracoval F. Vak
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší použití části pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod v k. ú. a obci Havlíčkův Brod k plánované stavbě, jejímž investorem bude kraj Vysočina.
Koncem roku 2010 plánuje kraj Vysočina zahájit stavbu ZŠ, SPC a školní družina Havlíčkův Brod - přístavba školy na pozemku st. par. č. 612 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Podle vypracované dokumentace má stavba zasáhnout mimo pozemku ve vlastnictví kraje ještě pozemky par. č. 182/1, par. č. 1722/14 a par. č. 1724/2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, které jsou ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Podle projektové dokumentace bude část pozemku par. č. 182/1 zahrada o výměře cca 500 m2 zastavěna novým pavilonem a využívána jako manipulační plocha pro stavbu. Po dokončení stavby bude tato část pozemku podle projektové dokumentace oplocena a bude součástí areálu školy. Pozemky par. č. 1724/14 a par. č. 1724/2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod budou využity jako dočasný zábor, neboť budou sloužit k překládce stávajících inženýrských sítí, pozemek par. č. 1722/14 bude navíc využit k vybudování přístupu pro pěší (chodníku). Po dokončení stavby bude použití pozemků par. č. 1722/14 a par. č. 1724/2 k činnosti inženýrských sítí a k přístupu do objektu školy zajištěno uzavřením smlouvy o věcném břemenu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se město zaváže, že po geometrickém zaměření stavby převede zastavěnou část pozemku par. č. 182/1 v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje. Uzavření této smlouvy již schválilo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod usnesením č. 234/10 na zasedání konaném dne 21. 6. 2010. Dále bylo navrženo uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu. K uzavření této smlouvy již došlo.
Návrh usnesení předpokládá uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod na budoucí převod pozemku do vlastnictví kraje.
StanoviskaRada kraje usnesením 1273/27/2010/RK rozhodla uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu ZŠ, SPC a školní družina Havlíčkův Brod - přístavba školy na pozemcích par. č. 182/1, par. č. 1722/14 a par. č. 1724/2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Havlíčkův Brod zaváže převést darem do vlastnictví kraje Vysočina část pozemku par. č. 182/1 zahrada o výměře cca 500 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a kraj Vysočina se zavazuje tuto část pozemku do svého vlastnictví přijmout.
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Havlíčkův Brod zaváže převést darem do vlastnictví kraje Vysočina část pozemku par. č. 182/1 zahrada o výměře cca 500 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a kraj Vysočina se zavazuje tuto část pozemku do svého vlastnictví přijmout.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz