Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-33

ZK-05-2010-33.doc  ZK-05-2010-33pr01.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíZK-05-2010-33
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na darování části silnice III/15237 v k. ú. Pulkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Biskupice-Pulkov.
Obec Biskupice-Pulkov požádala OM o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části tělesa silnice III/15237 v délce 239 m, ležící na části pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov a dále o převod příslušné části pozemku par. č. 166 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 879 m2 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 178 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uveden kraj Vysočina a hospodaří s ním Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Požadovaná část silnice III/15237 se nachází v zastavěné části místní části Pulkov, kde na hranici bývalého intravilánu a extravilánu končí. Do uvedeného pozemku par. č. 166 je mj. položena i část vedení vodovodního řádu ve vlastnictví obce. Vzhledem k výše uvedenému má obec zájem těleso silnice získat do svého majetku. Zbývající část tělesa silnice v délce 1,361 km by zůstala ve vlastnictví kraje a ukončena by byla u autobusové zastávky.
Převod silnice do majetku obce byl již schválen Zastupitelstvem obce Biskupice-Pulkov usnesením ze dne 21. 5. 2010.
Silnice III/15237 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Zřizovací listinou byla svěřena do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Usnesením č. 1097/24/2010/RK ze dne 27. 7. 2010 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat část tělesa silnice III/15237 od autobusové zastávky na konec zastavěné části místní části Pulkov na části pozemku par. č. 166 a dále část pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci obci Biskupice-Pulkov do vlastnictví obce Biskupice-Pulkov. Zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 4. 8. 2010 až 6. 9. 2010.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na darování části silnice III/15237 v délce 0,239 km od autobusové zastávky na konec zastavěné části místní části Pulkov postavené na části pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov, včetně dotčené části pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Biskupice Pulkov, která bude podkladem po budoucí vyřazení části této silnice ze silniční sítě silnic II. a III. na území kraje Vysočina.
Úsek silnice III/15237 navržený k převodu probíhá zastavěnou částí obce a tam na hranici bývalého intravilánu a extravilánu končí. Lze říci, že tento úsek nemá charakter silnice III. třídy a je možné jej ze silniční sítě vyřadit.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě.
StanoviskaUsnesením č. 1097/24/2010/RK ze dne 27. 7. 2010 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Biskupice-Pulkov na převzetí vyřazované části silnice III/15237 od autobusové zastávky na konec zastavěné části místní části Pulkov na části pozemku par. č. 166 a dále části pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci obci Biskupice-Pulkov;
S převodem části silnice III/15237 a dotčeného pozemku souhlasí majetkový správce i odvětvový odbor.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Biskupice-Pulkov na převzetí vyřazované části silnice III/15237 v úseku od autobusové zastávky na konec zastavěné části místní části Pulkov na části pozemku par. č. 166 a dále dotčené části pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz