Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-30

ZK-05-2010-30.doc  ZK-05-2010-30pr01.doc  ZK-05-2010-30pr02.doc  ZK-05-2010-30pr03.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-05-2010-30
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování dílů pozemků zastavěných silnicí a chodníkem.
Město Světlá nad Sázavou požádalo svým dopisem ze dne 21. 6. 2010 o vzájemné darování dílů pozemků, a to převod dílu c + d o výměře 555 m2, odděleného z pozemku par. č. 426/1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou a převodu dílu f o výměře 2 m2, odděleného z pozemku par. č. st. 10/2, dílu g o výměře 4 m2, odděleného z pozemku par. č. 406/1 a dílu h + i o výměře 2 m2, odděleného z pozemku par. č. 408/2 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina. Díly c+d , f , g a h+i v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou byly zaměřeny geometrickým plánem č. 192-112/2009.
Na základě usnesení 0227/07/2009/RK ze dne 17. 2. 2009 uzavřel kraj Vysočina s městem Světlá nad Sázavou dne 26. 2. a 11. 3. 2009 Smlouvu zakládající právo provést stavbu a tím městu Světlá nad Sázavou vzniklo právo provést stavbu chodníku Horní Bohušice. Na stavbu vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování dne 18. 1. 2010 pod č.j. 29139/2009/OSÚ-4 kolaudační souhlas.
Uvedeným usnesením rada kraje také rozhodla zveřejnit záměr darování části pozemku PK par. č. 426, na kterém je chodník postaven. Záměr byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 27. 2. - 30. 3. 2009.
Pozemek par. č. 426/1 získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předán k hospodaření této organizaci. Tento pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV č. 216.
Návrh řešení OM navrhuje převést díl c + d , oddělený z pozemku par. č. 426/1 o výměře 555 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou Současně díl f , oddělený z pozemku par. č. st. 10/2 o výměře 2 m2, díl g , oddělený z pozemku par. č. 406/1 o výměře 4 m2 a díly h + i , oddělené z pozemku par. č. 408/2 o výměře 2 m2 nabýt z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina. Díly c + d jsou zastavěny chodníkem a jsou pro kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné, díly f , g a h + i jsou zastavěny silnicí III/34710. Podle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod je možné tyto převody provést. S převody souhlasí také ODSH.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o vzájemném darování dílů pozemků a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1109/24/2010/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem díl c + d , oddělený geometrickým plánem č. 192-112/2009 z pozemku par. č. 426/1 o výměře 555 m2 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
* nabýt darem díl f , oddělený z pozemku par. č. st. 10/2 o výměře 2 m2, díl g , oddělený z pozemku par. č. 406/1 o výměře 4 m2 a díl h + i , oddělený z pozemku par. č. 408/2 o výměře 2 m2 dle geometrického plánu č. 192-112/2009 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod souhlasí s převodem uvedených dílů pozemků mezi krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou.
ODSH souhlasí s uvedenými převody.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem díl c + d , oddělený geometrickým plánem č. 192-112/2009 z pozemku par. č. 426/1 o výměře 555 m2 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
* nabýt darem díl f , oddělený z pozemku par. č. st. 10/2 o výměře 2 m2, díl g , oddělený z pozemku par. č. 406/1 o výměře 4 m2 a díl h + i , oddělený z pozemku par. č. 408/2 o výměře 2 m2 dle geometrického plánu č. 192-112/2009 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 501 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-30, př. 1;
* dodatek č. 502 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-30, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. října 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz