Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-29

ZK-05-2010-29.doc  ZK-05-2010-29pr01.doc  ZK-05-2010-29pr02.doc  ZK-05-2010-29pr03.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíZK-05-2010-29
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budišov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování dílů pozemků zastavěných silnicí a veřejným prostranstvím.
Městys Budišov požádal svým dopisem ze dne 11. 5. 2010 o vzájemné darování dílů pozemků, a to dílu g odděleného z pozemku par. č. 4546/1 o výměře 1155 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov a dílu b , odděleného z pozemku par. č. 3516 o výměře 122 m2 a dílu d , odděleného z pozemku par. č. 3524/53 o výměře 1029 m2 z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví kraje Vysočina. Díly g , b a d v k. ú. a obci Budišov byly zaměřeny geometrickým plánem č. 731-8003/2010. Díl g je veřejný prostor, díly b a d jsou zastavěny silnicí II/390.
Usnesením 1108/24/2010/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darovat díl g , oddělený dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 z pozemku par. č. 4546/1 o výměře 1155 m2 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov. Záměr byl vyvěšen na úřední desce krajského úřadu ve dnech 29. 7. - 30. 8. 2010.
Pozemek par. č. 4546/1, z něhož byl oddělen díl g v k. ú. a obci Budišov získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předán k hospodaření této organizaci. Tento pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na LV č. 358.
Návrh řešení OM navrhuje převést díl g oddělený z pozemku par. č. 4546/1 o výměře 1155 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov. Současně díl b oddělený z pozemku par. č. 3516 o výměře 122 m2 a díl d , oddělený z pozemku par. č. 3524/53 o výměře 1029 m2 nabýt z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví kraje Vysočina. Díl g není zastavěný silnicí a je pro kraj Vysočina nepotřebný a nevyužitelný, díly b a d jsou zastavěny silnicí II/390. Podle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Třebíč je možné tyto převody provést. S převodem souhlasí také ODSH.
Vzájemné darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem díl g , oddělený z pozemku par. č. 4546/1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov a nabýt darem díl b , oddělený z pozemku par. č. 3516 a díl d , oddělený z pozemku par. č. 3524/53 z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví kraje Vysočina a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
StanoviskaUsnesením 1108/24/2010/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat díl g , oddělený dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 z pozemku par. č. 4546/1 o výměře 1155 m2 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout
* převést darem díl g , oddělený dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 z pozemku par. č. 4546/1 o výměře 1155 m2 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov;
* nabýt darem díl b , oddělený z pozemku par. č. 3516 o výměře 122 m2 a díl d , oddělený z pozemku par. č. 3524/53 o výměře 1029 m2, vše dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Třebíč souhlasí s převodem uvedených dílů pozemků mezi krajem Vysočina a městysem Budišov.
ODSH souhlasí s uvedenými převody.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem díl g , oddělený dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 z pozemku par. č. 4546/1 o výměře 1155 m2 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov;
* nabýt darem díl b , oddělený z pozemku par. č. 3516 o výměře 122 m2 a díl d , oddělený z pozemku par. č. 3524/53 o výměře 1029 m2, vše dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 496 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-29, př. 1;
* dodatek č. 497 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-29, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. října 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz