Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-28

ZK-05-2010-28.doc  ZK-05-2010-28pr01.xls  ZK-05-2010-28pr02.xls  ZK-05-2010-28pr03.doc  ZK-05-2010-28pr04.doc  ZK-05-2010-28pr05.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíZK-05-2010-28
NázevDarování pozemků v k. ú. Podkláštěří, v k. ú. Týn u Třebíče a v k. ú. Třebíč a obci Třebíč
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemků zastavěných chodníky, veřejnou zelení a místními komunikacemi do vlastnictví města Třebíč a naopak přijetí daru pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví kraje.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč se žádostí o převod pozemků par. č. 976/48 a par. č. 1507/43 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč. Tyto pozemky se nacházení mimo těleso silnice II/351. Při prohlížení katastrální mapy OM zjistil, že i další pozemky ve vlastnictví kraje se nacházejí mimo těleso této silnice.
OM v roce 2008 nechal v rámci akce Geometrické zaměření některých úseků silnic
II. a III. třídy na území kraje Vysočina - 2. etapa zaměřit geometrickými plány
č. 1690-90/2008 a 1691-91/2008 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč část silnice II/351 a dále geometrickým plánem č. 888-102/2008 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč část silnice III/36061.
Z výše uvedených GP mj. vyplývá, že část těchto silnic se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Třebíč. Naopak se zjistilo, že část pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina se nachází mimo tyto komunikace.
Usnesením č. 1840/38/2009/RK ze dne 22. 12. 2009 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu
RK-38-2009-11, př. 1upr1 do vlastnictví města Třebíč. Zároveň rozhodla zahájit jednání s městem Třebíč o darování pozemků dle materiálu RK-38-2009-11, př. 2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina. Zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 23. 12. 2009 až 25. 1. 2010.
Při projednávání výše uvedených převodů s odborem správy majetku města Třebíč se zjistilo, že podél této komunikace se nacházejí ještě další pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina zastavěné chodníky ve vlastnictví města Třebíč a veřejným prostranstvím. Jedná se o pozemky par. č. 701/3, par. č. 701/5, par. č. 701/6 a par. č. 701/26 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč vede tyto pozemky na listu vlastnictví č. 1391 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uveden kraj Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Usnesením č. 1207/25/2010/RK ze dne 10. 8. 2010 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 701/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 149 m2, par. č. 701/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 207 m2, par. č. 701/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 a par. č. 701/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč do vlastnictví města Třebíč. Zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 18. 8. 2010 až 20. 9. 2010.
Při projednávání těchto převodů s odborem správy majetku města Třebíč dále zástupci tohoto odboru odmítli převzít některé pozemky nacházející se mimo tělesa silnic s tím, že buď okolní pozemky patří jiným vlastníkům a nebo je potřeba tyto pozemky nechat zaměřit odbornou geodetickou kanceláří, protože se jejich části nacházejí pod silnicí I. třídy ve vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro ŘSD ČR. Jedná se o dle GP č. 1690-90/2008 nově oddělené pozemky par. č. 572/19, par. č. 572/20 a par. č. 572/21 v k. ú. Podkláštěří a obci Třebíč a o pozemky par. č. 324/9 a par. č. 329/10 v k. ú. a obci Třebíč.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč vede tyto pozemky na listu vlastnictví č. 1391 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uveden kraj Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně s městem vypořádat a to bezúplatně. U usnesení je nezbytné přihlédnout k požadavkům města Třebíč.
OM proto navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování pozemků dle materiálu
ZK-05-2010-28, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč. V tomto materiálu jsou již změny vyvolané požadavky města Třebíč zapracovány.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky slouží pro veřejně prospěšné účely a nejsou využívány komerčně.
OM dále navrhuje přijmout dar pozemků dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina.
Tyto pozemky jsou zastavěny silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví kraje a převodem dojde ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb.
Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést pozemky dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 1 do vlastnictví města Třebíč, nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina a schválit dodatky zřizovací listiny.
StanoviskaUsnesením č. 1840/38/2009/RK ze dne 22. 12. 2009 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-38-2009-11, př. 1upr1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
Usnesením č. 1840/38/2009/RK ze dne 22. 12. 2009 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-38-2009-11, př. 2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
Usnesením č. 1207/25/2010/RK ze dne 10. 8. 2010 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 701/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 149 m2, par. č. 701/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 207 m2, par. č. 701/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 a par. č. 701/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 505 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 3;
* dodatek č. 506 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-28, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz