Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-26

ZK-05-2010-26.doc  ZK-05-2010-26pr01.doc  ZK-05-2010-26pr02.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíZK-05-2010-26
NázevDarování pozemku v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku pod chodníkem.
Město Třebíč požádalo odbor majetkový svým dopisem ze dne 23. 6. 2010 o darování pozemku pod dokončenou stavbou chodník ulice Táborská, Třebíč . Podle předloženého geometrického plánu č. 910-1350/2009, kterým byla stavba chodníku zaměřena, se jedná o převod nově zaměřeného pozemku par. č. 709/7, odděleného z pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč. Na základě usnesení 1138/25/2009/RK ze dne 11. 8. 2009 uzavřel kraj Vysočina s městem Třebíč dne 31. 8. a 8. 9. 2009 smlouvu zakládající právo provést stavbu a tím městu Třebíč vzniklo právo provést stavbu chodníku ulice Táborská, Třebíč. Na stavbu byl vydán Městským úřadem Třebíč, odborem výstavby dne 24. 2. 2010 pod čj. OV 1446/2010-2563/10/OD/PJ kolaudační souhlas.
Uvedeným usnesením rada kraje také rozhodla zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč zastavěného chodníkem do vlastnictví investující obce. Záměr byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 14. 8. - 14. 9. 2009.
Pozemek par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. Týn u Třebíče a obec Třebíč na listu vlastnictví č. 1391.
Návrh řešení OM navrhuje darovat pozemek par. č. 709/7 o výměře 43 m2, oddělený geometrickým plánem č. 910-1350/2009 z pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč. Pozemek je zastavěný chodníkem. Podle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Třebíč je možné tento pozemek městu Třebíč převést. S převodem pozemku také souhlasí ODSH.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně. Převáděná nemovitost bude vyjmuta dodatkem zřizovací listiny z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedený pozemek do vlastnictví města Třebíč a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1100/24/2010/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 709/7 o výměře 43 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 910-1350/2009 z pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Třebíč souhlasí s převodem požadovaného pozemku v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč do vlastnictví města Třebíč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem výše uvedeného pozemku.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 709/7 o výměře 43 m2, oddělený geometrickým plánem č. 910-1350/2009 z pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 499 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-26, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. října 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz