Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-25

ZK-05-2010-25.doc  ZK-05-2010-25pr01.doc  ZK-05-2010-25pr02.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-05-2010-25
NázevDarování pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval F. Vak
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod zastavěného autobusovou čekárnou do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Na odbor majetkový se obrátilo město Havlíčkův Brod a požádalo o bezúplatný převod pozemku st. par. č. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod. Žádost žadatel odůvodňuje zjištěním, že na požadovaném pozemku stojí autobusová zastávka, která je v jeho vlastnictví. Existenci stavby cizího vlastníka na pozemku ve vlastnictví kraje potvrzuje majetkový správce ve vydaném stanovisku k podané žádosti.
Pozemek st. par. č. 169/2 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Zřizovací listinou byl převeden k hospodaření PO kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod je pozemek zapsán v katastru nemovitostí pro shora uvedené k. ú. a obec na listu vlastnictví 179.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje žádosti města vyhovět a pozemek mu bezúplatně převést do vlastnictví. Návrh vychází a je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, neboť se jedná o majetek, který bude využit nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - k zajištění činnosti autobusové zastávky. Převáděný pozemek bude majetkovému správci vyjmut dodatkem zřizovací listiny z hospodaření. Podmínka daná § 18 zákona č. 129/1992 Sb. o krajích, v platném znění - zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce byla splněna.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o převodu pozemku a schválit dodatek zřizovací listiny
StanoviskaRada kraje usnesením 1202/25/2010/RK rozhodla zveřejnit záměr kraje darovat městu Havlíčkův Brod pozemek st. par. č. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod na úřední desce krajského úřadu a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek st. par. č. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
S převodem pozemku souhlasí KSÚS Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod i odvětvový odbor.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek st. par. č. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 515 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz