Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-24

ZK-05-2010-24.doc  ZK-05-2010-24pr01.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-05-2010-24
NázevDarování nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování nemovitého majetku do vlastnictví města Havlíčkův Brod v souvislosti s převzetím činností zajišťovaných příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod.
Město Havlíčkův Brod převzalo od 1. 7. 2010 činnosti zajišťované příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, o zrušení příspěvkové organizace kraje k datu 30. 6. 2010 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0491/06/2009/ZK. Dále zastupitelstvo kraje usnesením 0296/04/2010/ZK rozhodlo mimo jiné o darování nemovitého majetku do vlastnictví města Havlíčkův Brod, který ke své činnosti užívala příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Aleje, Havlíčkův Brod. Dle materiálu ZK-04-2010-53, př.2, v čl. III. schválené Darovací smlouvy bylo mimo jiné dohodnuto: Dárce prohlašuje, že po obdržení rozhodnutí Zastupitelstva obce Zdobnice obsahující vzdání se předkupního práva k pozemku par. č. 1087/4 - trvalý travní porost o výměře 1 875 m2, které bylo zřízeno dle Opatření obecné povahy kterým se vydává územní plán nebo regulační plán (§ 101 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona) v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice, daruje tento pozemek do vlastnictví města Havlíčkův Brod na základě samostatné darovací smlouvy v účetní hodnotě 88 000 Kč .
Vzdání se předkupního práva bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Zdobnice dne 28. 6. 2010 a je obsahem materiálu ZK-05-2010-24, př. 1.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnut převést darem pozemek par. č. 1087/4 trvalý travní porost o výměře 1 875 m2 v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
StanoviskaRada kraje usnesením 1330/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnut převést darem pozemek par. č. 1087/4 trvalý travní porost o výměře 1 875 m2 v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 00267449.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1087/4 trvalý travní porost o výměře 1 875 m2 v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 00267449.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz