Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-23

ZK-05-2010-23.doc  ZK-05-2010-23pr01.doc  ZK-05-2010-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-05-2010-23
NázevDarování pozemků v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemků obci Skryje.
Odbor majetkový obdržel žádost obce Skryje o majetkoprávní vypořádání pozemků par. č. 407/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 a části par. č. 1181 - ostatní plocha, silnice o výměře 18905 m2, vše v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje. Důvodem je ta skutečnost, že pozemky jsou zastavěny chodníky nebo tvoří travnatý pás podél silnice. Pro samotný majetkoprávní převod bude muset být zhotoven geometrický plán.
Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 260 pro k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obec Skryje u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.
Obec Skryje v měsíci červnu doložila geometrický plán č. 284-6/2010 řešící dělení pozemku par. č. 1181 v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova. Pro pozemek par. č. 407/2 v témže katastrálním území geometrický plán nutný není.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat pozemek par. č. 407/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 a pozemek par. č. 1181/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 540 m2, dle GP č. 284-6/2010, vše v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje. Tímto převodem dojde ke sjednocení vlastnictví stavby chodníků s pozemky jimi zastavěnými a do vlastnictví obce bude převeden i pozemek sloužící jako veřejná zeleň u komunikace.
Podmínka zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu byla ke dni konání zastupitelstva kraje splněna. Po vydání rozhodnutí darovat výše uvedené pozemky do vlastnictví obce zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran bude smlouva předložena příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Povolením vkladu se smlouva stane účinná.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí darovat výše uvedené pozemky do vlastnictví obce Skryje a schválit dodatek zřizovací listiny pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s darováním souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství s darováním souhlasí.
Usnesením č. 1439/32/2009/RK rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat pozemky par. č. 407/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 a část pozemku par. č. 1181 - ostatní plocha, silnice o výměře 18905 m2, oba v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje a doporučila zastupitelstvu kraje toto darování schválit.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 407/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 a pozemek par. č. 1181/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 540 m2, dle geometrického plánu č. 284-6/2010, vše v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Skryje;
schvaluje
Dodatek č. 507 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-23, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz