Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-22

ZK-05-2010-22.doc  ZK-05-2010-22pr01.doc  ZK-05-2010-22pr02.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-05-2010-22
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Březské
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníky a veřejnou zelení do vlastnictví obce Březské.
Obec Březské byla v roce 2009 investorem akce Březské - úprava místní komunikace - 4. etapa . Při ní došlo mj. k výstavbě chodníků a k úpravám veřejného prostranství. Po dokončení akce se opravený úsek zaměřil geometrickým plánem č. 190-112/2009 v k. ú. a obci Březské.
Na základě uvedeného GP odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že nově oddělené pozemky par. č. 1597/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2, par. č. 1597/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, par. č. 1597/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1597/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 a par. č. 1597/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví obce, případně jsou využívány jako veřejné prostranství.
Uvedené pozemky vznikly oddělením z pozemků par. č. 1597/1 a par.č . 1597/4, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí vede na listu vlastnictví č. 237 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Usnesením č. 0887/22/2008/RK ze dne 8. 7. 2008 rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-22-2008-33, př. 1, které budou zastavěny stavbami, jejichž investory jsou obce. Zveřejnění záměru proběhlo ve dnech 23. 7. 2008 až 25. 8. 2008.
Usnesením č. 1143/26/2008/RK ze dne 26. 8. 2008 rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-26-2008-13, př. 1, které budou zastavěny stavbami, jejichž investory jsou obce. Zveřejnění záměru proběhlo ve dnech 28. 7. 2010 až 30. 8. 2010.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav s obcí majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně.
Na základě toho OM navrhuje převést darem pozemky par. č. 1597/5, par. č. 1597/6, par. č. 1597/7, par. č. 1597/8 a par. č. 1597/9 v k. ú. a obci Březské z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Březské.
Tímto majetkoprávním úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných, resp. soulad se způsobem užívání těchto pozemků.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést pozemky do vlastnictví obce Březské. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
StanoviskaUsnesením č. 0887/22/2008/RK ze dne 8. 7. 2008 rada kraje souhlasila se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-22-2008-33, př. 1;
Usnesením č. 1143/26/2008/RK ze dne 26. 8. 2008 rada kraje souhlasila se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-26-2008-13, př. 1;
Usnesením č. 1259/27/2010/RK ze dne 31. 8. 2010 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 190-112/2009 nově oddělené pozemky par. č. 1597/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2, par. č. 1597/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, par. č. 1597/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1597/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 a par. č. 1597/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Březské z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Březské;
Ke stavbě bylo vydáno závazné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provozu Žďár nad Sázavou.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 190-112/2009 nově oddělené pozemky par. č. 1597/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2, par. č. 1597/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, par. č. 1597/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 1597/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 a par. č. 1597/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Březské z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Březské;
schvaluje
dodatek č. 510 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-22, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz