Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-21

ZK-05-2010-21.doc  ZK-05-2010-21pr01.xls  ZK-05-2010-21pr02.pdf  ZK-05-2010-21pr03.pdf  ZK-05-2010-21pr04.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-05-2010-21
NázevDarování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuDomov důchodců Velký Újezd, příspěvková organizace kraje Vysočina (dále též DD Velký Újezd ), poskytuje sociální služby v pronajatých prostorách objektu, jehož vlastníkem je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně (dále též Kongregace ). Usnesením 1868/38/2009/RK ze dne 22. 12. 2009 rada kraje vzala na vědomí informaci o záměru Kongregace provést celkovou rekonstrukci objektu, nájemní smlouvu již s DD Velký Újezd dále neprodlužovat a od 1. 1. 2011 poskytovat sociální služby v zařízení samostatně pod vlastním jménem.
DD Velký Újezd, hospodaří mimo jiné s nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje Vysočina, který je zapsaný na LV č. 27 pro k. ú. Velký Újezd u Kojatic a obec Kojatice, dle soupisu
ZK-05-2010-21, př. 1. Jedná se o pozemek a o bytový dům se 3 bytovými jednotkami se sníženou kvalitou, který je umístěn v areálu fary. Bytové jednotky o velikosti cca 40 m2 mají společné sociální zařízení. V současné době jsou pronajaty dvě bytové jednotky na dobu určitou do 31. 12. 2010.
Rada kraje usnesením 0719/15/2010/RK rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-15-2010-09, př. 1. Záměr darování nemovitého majetku byl v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce krajského úřadu v termínu od 20. 5. 2010 do 21. 6. 2010.
Římskokatolická farnost Velký Újezd u Jemnice požádala o darování nemovitostí dopisem ze dne 19. 5. 2010, který je obsahem materiálu ZK-05-2010-21, př. 2. Obec Kojatice dopisem ze dne 23. 6. 2010 dle materiálu ZK-05-2010-21, př. 3 sdělila, že Zastupitelstvo obce Kojatice na svém zasedání dne 17. 6. 2010 projednalo a doporučilo předání nemovitostí vedených na LV č. 27 pro k. ú. Velký Újezd u Kojatic do vlastnictví Římskokatolické církve.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnut převést darem nemovitý majetek dle materiálu
ZK-05-2010-21, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velký Újezd u Jemnice, IČ 64269515 a schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny DD Velký Újezd kterým je upravován rozsah majetku předaného k hospodaření.
StanoviskaRada kraje usnesením 1197/25/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje:
* rozhodnut převést darem nemovitý majetek dle materiálu RK-25-2010-10, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velký Újezd u Jemnice, IČ 64269515;
* schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2010-10, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2010-21, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velký Újezd u Jemnice, IČ 64269515;
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-21, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz