Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-20

ZK-05-2010-20.doc  ZK-05-2010-20pr01.doc  ZK-05-2010-20pr02.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-05-2010-20
NázevDarování pozemku v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného místní komunikací.
Městys Lukavec požádal odbor majetkový svým dopisem ze dne 14. 6. 2010 o darování pozemku PK par. č. 1141 o výměře 762 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec.
Pozemek je zastavěn komunikací, která propojuje místní část Velká Ves s Lukavcem. Městys Lukavec chce komunikaci opravit a využívat pro účel turistiky, lehké dopravy a cyklostezky.
Usnesením 1099/24/2010/RK ze dne 27. 7. 2010 rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darovat pozemek ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 1141 o výměře 762 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec. Záměr byl vyvěšen na úřední desce krajského úřadu ve dnech 29. 7. - 30. 8. 2010.
Pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK par. č. 1141 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. Velká Ves a obec Lukavec na listu vlastnictví č. 80.
Návrh řešení OM navrhuje darovat pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 1141 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec. Pozemek není zastavěn silnicí zařazenou do silniční sítě kraje, je pro kraj nepotřebný a nevyužitelný. Podle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov je možné tento pozemek obci převést. S převodem pozemku souhlasí také ODSH.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván ke komerčním účelům. Dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude převáděný pozemek vyjmut z jejího hospodaření.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem výše uvedený pozemek z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukavec a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1099/24/2010/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 1141 o výměře 762 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 1141 o výměře 762 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov souhlasí s převodem uvedeného pozemku v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem výše uvedeného pozemku.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 1141 o výměře 762 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec;
schvaluje
dodatek č. 495 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-20, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. října 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz