Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-19

ZK-05-2010-19.doc  ZK-05-2010-19pr01.doc  ZK-05-2010-19pr02.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-05-2010-19
NázevDarování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného autobusovou čekárnou.
Městys Kamenice požádal odbor majetkový svým dopisem ze dne 29. 6. 2010 o darování pozemku par. č. st. 147/1 o výměře 9 m2, odděleného geometrickým plánem č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice. Pozemek par. č. st. 147/1 je zastavěn autobusovou čekárnou v Řehořově u silnice II/602.
Usnesením 1098/24/2010/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemku par. č. st. 147/1 o výměře 9 m2, odděleného geometrickým plánem č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k.ú. Řehořov a obci Kamenice do vlastnictví městyse Kamenice. Záměr byl vyvěšen na úřední desce krajského úřadu ve dnech 29. 7. - 30. 8. 2010.
Pozemek par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Jihlava pro k. ú. Řehořov a obec Kamenice na listu vlastnictví č. 101.
Návrh řešení OM navrhuje darovat pozemek par. č. st. 147/1, oddělený geometrickým plánem
č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice městysu Kamenice. Pozemek je zastavěný autobusovou čekárnou. Podle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Jihlava je možné požadovaný pozemek městysu Kamenice převést. S převodem pozemku souhlasí také ODSH.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván ke komerčním účelům. Převáděná nemovitost bude vyjmuta dodatkem zřizovací slitiny z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem výše uvedený pozemek a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1098/24/2010/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. st. 147/1 - zastavěná plocha o výměře 9 m2, oddělený geometrickým plánem č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 147/1 - zastavěná plocha o výměře 9 m2, oddělený geometrickým plánem č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava souhlasí s převodem uvedeného pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem výše uvedeného pozemku.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 147/1 - zastavěná plocha o výměře 9 m2, oddělený geometrickým plánem č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
schvaluje
dodatek č. 498 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-19, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. října 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz