Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-17

ZK-05-2010-17.doc  ZK-05-2010-17pr01.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-05-2010-17
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval H. Strnadová, P. Bartoš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Zastupitelstvu kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV zajišťuje po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kaje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akce III/3534 Zhoř - propustek . Financování akce bylo původně schváleno v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 usnesením 0515/07/2009/ZK, v kapitole Doprava, příloze D2, Investice v dopravě, ve výši 1 100 000 Kč.
ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 1 100 000 Kč z přílohy D2, Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci této akce.
KSÚSV zajistila výběrová řízení, vypracování diagnostických průzkumů a projektových dokumentací na akce v celkové výši 2 414 568 Kč v rozsahu dle přílohy ZK-05-2010-17, př. 1. Jedná se o zajištění přípravy akcí, jejichž realizace se předpokládá v následujícím období podle finančních možností kraje Vysočina.
KSÚSV v letošním roce zajišťuje pro ODSH realizaci akce II/403 Bransouze - průtah . Celá akce je rozdělena do 2 etap, z nichž 1. etapa je před dokončením. Z hlediska využití objízdných tras a přítomnosti techniky v místě by bylo vhodné a možné realizovat i 2. etapu akce v roce 2010. Celkové náklady 2. etapy jsou ve výši 3 057 155 Kč.
ODSH v rozpočtu kapitoly Doprava, pol. 6901, měl schválené finanční prostředky na spoluúčast na financování celostátní akce Sčítání dopravy v roce 2010 ve výši 10 000 000 Kč. Část finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč již byla KSÚSV poskytnuta usnesením č. 0252/04/2010/ZK. ODSH má dále v rozpočtu kapitoly Doprava, pol. 6119 schválené finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč na zajištění vypracování územní studie nového vedení trasy I/37 a na zajištění vypracování koncepce dopravy v kraji Vysočina. Finanční prostředky byly určeny na spolufinancování těchto akcí, kdy ODSH plánoval podat žádost o poskytnutí dotace z programu Státního fondu dopravní infrastruktury. Tento program v letošním roce nebyl otevřen. Proto navrhujeme část zbývajících prostředků ve výši 5 400 000 Kč použít na uhrazení nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací, které jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2010-17, př. 1 a na realizaci 2. etapy akce II/403 Bransouze - průtah .
Finanční prostředky jsou poskytovány jako investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválit pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 100 000 Kč a dále položek 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o částku 400 000 Kč a 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč;

Dále návrh usnesení předpokládá schválit
- zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2010-17, př. 1 a realizaci akcí III/3534 Zhoř - propustek a II/403 Bransouze - průtah .
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Rada kraje usnesením 1385/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 100 000 Kč a dále položek 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o částku 400 000 Kč a 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2010-17, př. 1 a realizaci akcí III/3534 Zhoř - propustek a II/403 Bransouze - průtah .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 1 100 000 Kč a dále položky 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o částku 400 000 Kč a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2010-17, př. 1 a realizaci akcí III/3534 Zhoř - propustek a II/403 Bransouze - průtah .
Odpovědnost ODSH, OE, KSÚSV
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz