Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-11

ZK-05-2010-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-05-2010-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zapracování vyčíslené daně z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010.
Kraje stejně jako ostatní právnické osoby podávají daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Podle § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, daňovým příjmem rozpočtu kraje. Kraj Vysočina podal přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2009 v souladu se zákonem k 30. 6. 2010. Vyčíslená výše této daně činila 138 996 800 Kč. Při sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 byla do kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 zahrnuta částka 40 000 000 Kč jako odhadovaná výše daně z příjmů právnických osob placená krajem za rok 2009. Skutečně vyčíslená daň je tedy o 98 996 800 Kč vyšší.
Návrh řešení Ekonomický odbor navrhuje provést rozpočtové opatření, kterým je třeba zapracovat do rozpočtu kraje rozdíl mezi vyčíslenou a odhadovanou výší daně z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009. Na základě výše uvedeného se navrhuje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o částku 98 996 800 Kč. Tím dojde k souladu rozpočtových příjmů a výdajů kraje se skutečností.
StanoviskaRada kraje projednala materiál na svém jednání dne 7. 9. 2010 a svým usnesením č. 1373/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit navržené rozpočtové opatření.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku
98 996 800 Kč.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín září 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz