Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-101

ZK-05-2010-101.doc  ZK-05-2010-101pr01.doc  ZK-05-2010-101pr02.doc
Číslo materiálu101
Číslo jednacíZK-05-2010-101
NázevProfil kraje Vysočina - září 2010
Zpracoval M. Molák
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuProfil kraje Vysočina je analytickou částí Programu rozvoje kraje Vysočina. Profil kraje Vysočina je průběžně aktualizován a předkládán zastupitelstvu kraje na vědomí.
Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen ZK ) vzalo v prosinci 2009 na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina (dále jen aktualizace profilu ). Na jednání rady kraje (dále jen RK ) č. 35/2009 (24. 11. 2009) bylo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) uloženo předložit další aktualizaci profilu ve třetím čtvrtletí roku 2010 (Usnesení č.1663/35/2009/RK: Rada kraje ukládá odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina ve třetím čtvrtletí roku 2010 ).
ORR kontaktoval zástupce všech odborů, jichž se aktualizace profilu dle tématického zaměření týká. Kromě samotného ORR se jedná o tyto odbory:
* dopravy a silničního hospodářství,
* informatiky,
* kultury a památkové péče,
* lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
* sekretariátu hejtmana,
* sociálních věcí,
* školství, mládeže a sportu,
* územního plánování a stavebního řádu,
* zdravotnictví,
* životního prostředí.
Odbor ekonomický dodal dílčí podklad.
S dotčenými odbory ORR spolupracoval na aktualizaci profilu, který tvoří přílohu č. 1 materiálu. Stručný přehled změn oproti verzi Profilu kraje Vysočina z prosince 2009 je obsahem přílohy č. 2 materiálu.
Návrh řešení ORR navrhuje, aby byla ZK předložena další aktualizace profilu ve druhém čtvrtletí roku 2011 s tím, že připomínky členů VRR, které jsou spíše formálního charakteru, budou vypořádány v rámci této aktualizace.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 7. 9. 2010 usnesením č. 1358/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.

Usnesením č. 28/05/2010/Vrr ze dne 7. 9. 2010 výbor regionálního rozvoje doporučil zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizovaný Profil kraje Vysočina.

Usnesením č. 29/05/2010/Vrr ze dne 7. 9. 2010 výbor regionálního rozvoje doporučil zapracovat připomínky členů výboru regionálního rozvoje v nejbližším možném termínu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2010-101, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 6. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz