Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-07

ZK-05-2010-07.doc  ZK-05-2010-07pr01.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-05-2010-07
NázevNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 1240/25/2010/RK souhlasila s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
Banka se zavázala poskytovat nemocnici revolvingový úvěr do výše limitu 20 mil. Kč za podmínky, že bude bance předloženo prohlášení ručitele, kterým může být pouze zřizovatel. Do předložení tohoto prohlášení může nemocnice čerpat úvěr pouze do výše 10 mil. Kč, po předložení prohlášení ručitele může nemocnice čerpat až do výše smluvně stanoveného limitu 20 mil. Kč.
Návrh řešení Vzhledem k současné finanční situaci požádala nemocnice banku o navýšení limitu z 20 mil. Kč na 30 mil. Kč a následně požádala zřizovatele o souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
Podmínka předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací a bankou je dána ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a tento souhlas musí být dán v písemné formě
Protože banka vyžaduje ručení krajem Vysočina a prozatím ručitelské prohlášení nebylo řešeno ani pro původní hodnotu 20 mil. Kč, zastupitelstvu kraje se doporučuje rozhodnout o převzetí ručitelského závazku viz. Prohlášení ručitele dle § 303 a násl. Zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník uvedené v příloze ZK-05-2010-07, př. 1.
O převzetí ručitelského závazku musí dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb., o krajích rozhodnout zastupitelstvo.
StanoviskaEkonomický odbor: Převzetí ručitelského závazku je v praxi ojediněle využívaný nástroj, který má napomoci k řešení obtížné ekonomické situace Nemocnice Pelhřimov.
Převzetí ručitelského závazku se účtuje do podrozvahové evidence kraje, v případě nesplácení závazku dlužníkem by celý dluh přešel na kraj jako účetní závazek do rozvahy kraje a došlo by také ke zhoršení hodnocení dluhové služby kraje. Z tohoto pohledu lze navržené usnesení chápat jako mimořádný výraz pomoci kraje vůči Nemocnici Pelhřimov a ekonomický odbor nemá proti jeho znění připomínky.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu připomínky.

Rada kraje usnesením č. 1369/28/2010/RK souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s., dle materiálu RK-28-2010-40, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o převzetí ručitelského závazku dle materiálu RK-28-2010-40, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-05-2010-07, př. 1.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz