Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-03

ZK-05-2010-03.doc  ZK-05-2010-03pr01.xls  ZK-05-2010-03pr02.xls  ZK-05-2010-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-05-2010-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2010 dne 21. 9. 2010 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, V. Smolíková
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuA) Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:
Rada kraje Vysočina se naposledy zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 27. 7. 2010. Rozhodla o počtu zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 8. 2010 na 427 (usnesení číslo 1139/24/2010/RK). Došlo k dočasnému navýšení 2 pracovních míst na odboru sociálních věcí oddělení sociálních služeb na dobu realizace individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů . Osobní náklady všech uvedených pracovních míst jsou hrazeny z projektů.
Organizační struktura krajského úřadu je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-05-2010-03, př. 1). Tabulkových pracovních míst na krajském úřadě je 427, z toho obsazených k 31. 8. 2010 je 412 pracovních míst. Na 3 prozatím neobsazená pracovní místa proběhlo výběrové řízení, na další 5 pracovních míst výběrové řízení probíhá. Obsazení zbylých 7 pracovních pozic je zatím v jednání.
Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-05-2010-03, př. 2).
Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

B) Informace týkající se činnosti krajského úřadu:
Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem kraje Vysočina za období od 22. 6. 2010 do 6. 9. 2010 s výhledem do 21. 9. 2010 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-05-2010-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 21. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz